Rallicross

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat on Vah­va Rallicross-seura

Vah­vuu­tem­me perus­tuu maam­me par­haim­mis­toon kuu­lu­vaan rataam­me. Rataa pik­ku­hil­jaa edel­leen ehos­te­taan ja nyt on menos­sa mas­sii­vi­nen mai­se­moin­ti­pro­jek­ti. Kesäl­lä 2019 ilme tulee ole­maan hie­man huo­li­tel­lum­pi ja muka­vam­pi niin sil­mäl­le kuin TV-kame­ral­le­kin. Radal­lam­me jär­jes­te­tään lähes vuo­sit­tain Ral­lic­ross-kil­pai­lu­ja. RC-rata toi­mii myös har­joi­tus, tes­taus ja asia­kas­ti­lai­suuk­sien pitopaikkana.

Seu­raam­me edus­taa myös mon­ta RC-kisa­kul­jet­ta­jaa mm. Jes­se Kal­lio, joka voit­ti RX Aca­de­my ‑sar­jan vuon­na 2017. Mik­ko Iko­nen saa­vut­ti heti ensim­mäi­sel­lä Supercar kau­del­laa SM-hope­aa ja läh­tee­kin kir­kas­ta­maan mita­lia huip­pu­no­peal­la For­dil­laan. KRC 1 ‑luo­kas­sa Jere Paa­so tais­te­li hope­aa.  KRC 2 ‑luo­kas­sa Jan­ne Hel­le nap­pa­si kul­taa. Lisäk­si mon­ta muu­ta kovaa kilpailijaa.

Hyvin­kään UA:lla on nuo­ri­so­jaos, jos­sa nuo­ret pää­se­vät tutus­tu­maan jok­kik­seen ja ral­lic­ros­siin joko seu­ran tai omil­la autoil­laan. Lisä­tie­toa omas­sa osiossaan.

Ral­lic­ros­sia aje­taan SM-sar­ja­na ja kan­sal­li­se­na sar­ja­na, joka on nimel­tään FinRX.

Ral­lic­ross on ral­lin ja rata-autoi­lun vauh­di­kas yhdis­tel­mä, jos­sa on yhdis­tet­ty tehok­kaat autot, näyt­tä­vät ajo­lin­jat ja kamp­pai­lu­la­jin par­haat ominaisuudet.

Radat ovat yhdis­tel­mä soraa ja asfalt­tia. Ne ovat pää­sään­töi­ses­ti nopei­ta ja suun­ni­tel­tu siten, että yksi­kään huip­pusuo­ri­tus tai kii­vaat kamp­pai­lut sijoi­tuk­sis­ta ei jää ylei­söl­tä näke­mät­tä. Kil­pai­luis­sa lisä­len­kin käyt­töön­ot­to on lisän­nyt kul­jet­ta­jien tak­ti­koin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Tämä on läh­tö­pai­not­tei­ses­sa lajis­sa ylei­sön kan­nal­ta ja urhei­lul­li­ses­ti erit­täin ter­ve­tul­lut lisä.

Koti­mai­ses­sa SM-ral­lic­ros­sis­sa luok­kia on kol­me, SuperCar, SRC ja Autok­ros­si. SuperCar on niin meil­lä kuin Euroo­pas­sa­kin lajin kuninkuusluokka.

SuperCar-luo­kas­sa autot ovat neli­ve­toi­sia ja tur­boah­det­tu­ja. Nämä eri­tyi­ses­ti ral­lic­ros­sia var­ten raken­ne­tut tehok­kaat autot ovat pää­luok­ka myös kan­sain­vä­li­sil­lä aree­noil­la. Luok­ka on vii­me vuo­si­na ollut osal­lis­tu­ja­mää­riä tar­kas­tel­taes­sa suu­res­sa nousus­sa ja kiin­nos­tuk­sen myö­tä myös kalus­ton taso on samal­la nous­sut rymis­ten koh­ti kan­sain­vä­lis­tä huippua.

SRC eli Super-ral­lic­ross on kan­sal­li­sek­si näyt­tä­väk­si taka­ve­toau­to­jen tem­mel­lys­ken­täk­si sor­vat­tu luok­ka, jon­ka suo­sio on ollut taat­tu jo usean vuo­den ajan. Luo­kas­sa auto­jen virit­tä­mi­nen on mel­ko vapaa­ta, kui­ten­kin niin, että autot on raken­net­tu mal­li­vuo­del­taan 1998 tai uudem­paan koriin. Luo­kan par­haim­pien auto­jen tehot pyö­ri­vät lähes 400 hevos­voi­mas­sa ja se yhdis­tet­ty­nä tiuk­kaan kamp­pai­luun ja taka­ve­toon takaa, että näh­tä­vää ylei­söl­le riittää.

Autok­ros­si on ral­lic­ros­sin sisään­tu­lo­luok­ka, jos­ta löy­tyy koko sar­jan moni­puo­li­sin­ta kalus­toa. Autok­ros­si luo­kan auton voi raken­taa lähes mis­tä tahan­sa autos­ta. Rajoit­ta­va­na teki­jä­nä on ainoas­taan auton kuu­tio­ti­la­vuus, joka saa mak­si­mis­saan olla 2050cc ja sik­si auto­kir­jo täs­sä luo­kas­sa on var­sin laa­ja. Suo­ma­lai­set tun­net­tu­na auto­vi­rit­tä­jä-kan­sa­na ovat tai­ko­neet näi­den­kin auto­jen tehot ja omi­nai­suu­det äärim­mil­leen. Autot voi­vat olla joko etu- tai taka­ve­toi­sia ja moot­to­ri voi sijai­ta auton etuo­sas­sa, taka­na tai kes­kel­lä. Erit­täin suo­si­tus­sa luo­kas­sa saa­vat kil­pail­la myös nuo­ret, nuo­rim­mil­laan kil­pai­lu­vuon­na 15 vuot­ta täyt­tä­vät kuljettajat.

FinRX eli kan­sal­li­sis­sa kil­pai­luis­sa luokat

KRC1  Autoc­ros­si autot, s1600, FIA­tou­rin cars, FIA R2 ja R3, finr2wd, SS alle 2200cc. JM-tek­niik­ka­sään­nön mukai­set etu­ve­toi­set, taka- ja kes­ki­moot­to­ri­set autot, joi­den tur­va­ke­hi­kot täyt­tä­vät nopeuskilpailusäännön.

KRC2  SRC, KRC ja SS 2050cc, F‑ryhmä yli 2200cc sekä JM-kardaaniautot.

KRC3 v1600

KRC4 SuperCar, kan­sal­li­nen 4wd, A‑, N‑, R4‑, R5‑, WRC ja SS kuu­tio­ti­la­vuus vapaa.

KRC5 His­to­ric G1-J2 mukai­set FIA- pas­si­te­tut tai kil­pai­lu­his­to­rian omaa­vat Ral­lic­ross autot.

Ral­lic­ros­sin kai­kis­sa luo­kis­sa tek­ni­set sään­nöt ovat sel­lai­set, että auto­merk­kien kir­jo on laa­ja ja hyvän kil­pa-auton taka­na ovat mones­ti myös tai­ta­vat autonrakentajat.