Rallicross

Hyvinkään Urheilu­au­toil­i­jat on Vah­va Ral­li­cross-seu­ra

Vahvu­utemme perus­tuu maamme parhaim­mis­toon kuu­lu­vaan rataamme. Rataa pikkuhil­jaa edelleen ehoste­taan ja nyt on menos­sa mas­si­ivi­nen maise­moin­tipro­jek­ti. Kesäl­lä 2019 ilme tulee ole­maan hie­man huo­litel­lumpi ja mukavampi niin silmälle kuin TV-kam­er­allekin. Radal­lamme jär­jestetään läh­es vuosit­tain Ral­li­cross-kil­pailu­ja. RC-rata toimii myös har­joi­tus, tes­taus ja asi­akasti­laisuuk­sien pitopaikkana.

Seu­raamme edus­taa myös mon­ta RC-kisakul­jet­ta­jaa mm. Jesse Kallio, joka voit­ti RX Acad­e­my ‑sar­jan vuon­na 2017. Mikko Iko­nen saavut­ti heti ensim­mäisel­lä Super­car kaudel­laa SM-hopeaa ja läh­teekin kirkas­ta­maan mitalia huip­puno­peal­la Fordil­laan. KRC 1 ‑luokas­sa Jere Paa­so tais­teli hopeaa.  KRC 2 ‑luokas­sa Janne Helle nap­pasi kul­taa. Lisäk­si mon­ta muu­ta kovaa kil­pail­i­jaa.

Hyvinkään UA:lla on nuoriso­jaos, jos­sa nuoret pää­sevät tutus­tu­maan jokkik­seen ja ral­li­crossi­in joko seu­ran tai omil­la autoil­laan. Lisäti­etoa omas­sa osios­saan.

Ral­li­crossia aje­taan SM-sar­jana ja kansal­lise­na sar­jana, joka on nimeltään Fin­RX.

Ral­li­cross on rallin ja rata-autoilun vauhdikas yhdis­telmä, jos­sa on yhdis­tet­ty tehokkaat autot, näyt­tävät ajolin­jat ja kamp­pailu­la­jin parhaat omi­naisu­udet.

Radat ovat yhdis­telmä soraa ja asfalt­tia. Ne ovat pääsään­töis­es­ti nopei­ta ja suun­nitel­tu siten, että yksikään huip­pusuori­tus tai kiivaat kamp­pailut sijoituk­sista ei jää yleisöltä näkemät­tä. Kil­pailuis­sa lisälenkin käyt­töönot­to on lisän­nyt kul­jet­ta­jien tak­tikoin­timah­dol­lisuuk­sia. Tämä on lähtö­pain­ot­teises­sa lajis­sa yleisön kannal­ta ja urheilullis­es­ti erit­täin ter­ve­tul­lut lisä.

Koti­maises­sa SM-ral­li­crossis­sa luokkia on kolme, Super­Car, SRC ja Autokrossi. Super­Car on niin meil­lä kuin Euroopas­sakin lajin kuninku­us­lu­ok­ka.

Super­Car-luokas­sa autot ovat neliv­e­toisia ja tur­boahdet­tu­ja. Nämä eri­tyis­es­ti ral­li­crossia varten raken­netut tehokkaat autot ovat päälu­ok­ka myös kan­sain­välisil­lä areenoil­la. Luok­ka on viime vuosi­na ollut osal­lis­tu­jamääriä tarkasteltaes­sa suures­sa nousus­sa ja kiin­nos­tuk­sen myötä myös kalus­ton taso on samal­la nous­sut rymis­ten kohti kan­sain­välistä huip­pua.

SRC eli Super-ral­li­cross on kansal­lisek­si näyt­täväk­si takave­toau­to­jen tem­mellysken­täk­si sor­vat­tu luok­ka, jon­ka suo­sio on ollut taat­tu jo use­an vuo­den ajan. Luokas­sa auto­jen virit­tämi­nen on melko vapaa­ta, kuitenkin niin, että autot on raken­net­tu mallivuodeltaan 1998 tai uudem­paan kori­in. Luokan parhaimpi­en auto­jen tehot pyörivät läh­es 400 hevosvoimas­sa ja se yhdis­tet­tynä tiukkaan kamp­pailu­un ja takave­toon takaa, että nähtävää yleisölle riit­tää.

Autokrossi on ral­li­crossin sisään­tu­lolu­ok­ka, jos­ta löy­tyy koko sar­jan monipuolis­in­ta kalus­toa. Autokrossi luokan auton voi rak­en­taa läh­es mis­tä tahansa autos­ta. Rajoit­ta­vana tek­i­jänä on ain­oas­taan auton kuu­ti­otilavu­us, joka saa mak­simis­saan olla 2050cc ja sik­si autokir­jo tässä luokas­sa on varsin laa­ja. Suo­ma­laiset tun­net­tuna autovirit­täjä-kansana ovat taikoneet näi­denkin auto­jen tehot ja omi­naisu­udet äärim­milleen. Autot voivat olla joko etu- tai takave­toisia ja moot­tori voi sijai­ta auton etu­osas­sa, takana tai keskel­lä. Erit­täin suosi­tus­sa luokas­sa saa­vat kil­pail­la myös nuoret, nuorim­mil­laan kil­pailu­vuon­na 15 vuot­ta täyt­tävät kul­jet­ta­jat.

Fin­RX eli kansal­li­sis­sa kil­pailuis­sa luokat

KRC1  Autocrossi autot, s1600, FIA­tourin cars, FIA R2 ja R3, finr2wd, SS alle 2200cc. JM-tekni­ikkasään­nön mukaiset etu­ve­toiset, taka- ja keski­moot­toriset autot, joiden tur­vake­hikot täyt­tävät nopeuskil­pailusään­nön.

KRC2  SRC, KRC ja SS 2050cc, F‑ryhmä yli 2200cc sekä JM-kar­daa­ni­au­tot.

KRC3 v1600

KRC4 Super­Car, kansalli­nen 4wd, A‑, N‑, R4‑, R5‑, WRC ja SS kuu­ti­otilavu­us vapaa.

KRC5 His­toric G1-J2 mukaiset FIA- pas­site­tut tai kil­pailuhis­to­ri­an omaa­vat Ral­li­cross autot.

Ral­li­crossin kaikissa luokissa tekniset sään­nöt ovat sel­l­aiset, että automerkkien kir­jo on laa­ja ja hyvän kil­pa-auton takana ovat mon­esti myös taita­vat auton­rak­en­ta­jat.