Ralli

Ral­li on Suomen seu­ra­tu­in autourheilu­muo­to. Ral­li on saavut­tanut tuke­van jalan­si­jan suo­ma­lais­ten sydämis­sä jo kuusikym­men­tälu­vul­ta läh­tien, jol­loin luoti­in käsite “lentävät suo­ma­laiset”. Tämä perinne on jatkunut katkea­mat­tomana aina näi­hin päivi­in asti.

Suo­ma­laisia huip­pukul­jet­ta­jia on riit­tänyt lajin MM-tasol­la katkea­mat­tomana ketju­na, ja näi­den huip­pu­jen edes­ot­ta­muk­sia seu­rataan koti­maas­sa tiivi­isti niin tele­vi­sios­ta, inter­netistä ja muista tiedo­tusvä­lineistä

Ral­lia voi Suomes­sa har­ras­taa use­al­la eri tasol­la ja use­assa luokas­sa. Eri­ta­soisia kil­pailu­ja aje­taan, niin talvel­la kuin kesäl­läkin eri puo­lil­la maa­ta. Kos­ka kil­pailuis­sa on luokkia useille eri­laisille autoille, on rallin har­ras­t­a­mi­nen mah­dol­lista hyvinkin useil­la eri­laisil­la tasoil­la ja kus­tan­nuk­sil­la, riip­puen har­ras­ta­jan päämääristä.

Edel­ly­tyk­senä ral­lik­il­pailu­un osal­lis­tu­miselle I‑ohjaajalle on voimas­saol­e­va ajoko­rt­ti, kil­pail­i­jalisenssi sekä rallin perus­tutk­in­to. II-ohjaa­jal­ta ei vaa­di­ta ajoko­rt­tia, mut­ta kil­pail­i­jalisenssi sekä rallin perus­tutk­in­to. Ral­lik­il­pailuis­sa auton tulee olla luokitel­tuna joko kansal­lis­es­ti tai kan­sain­välis­es­ti johonkin tiet­tyyn ryh­mään, sekä luokkaan. Lisäk­si auton tulee olla tieli­iken­teeseen kat­sastet­tu. Tämän jäl­keen sil­lä voi osal­lis­tua ral­lik­il­pailu­un, jos­sa on luok­ka kyseiselle autolle.

Sar­jat: Ral­lia voi har­ras­taa Suomes­sa use­al­la eri tasol­la. Koti­mainen huip­putuote on Ral­li SM. Suomen­mes­taru­ud­es­ta aje­taan niin neli- kuin kak­sive­tois­t­en luokissa. Lisäk­si SM-Ral­lien yhtey­dessä aje­taan Suo­mi-Cupin mes­taruuk­sista kahdessa eri luokas­sa. Näin ollen läh­es kaikkien luokkien autoil­la on mah­dol­lista ajaa ennakko­tu­tus­tut­tavis­sa ralleis­sa sar­japis­teistä.

Myös junio­r­ilisenssin omaav­ille kul­jet­ta­jille on oma arvosar­jansa, jos­sa kil­pail­laan Rallin Suomen Junior­imes­tarin tit­telistä. Sar­jas­sa kil­pail­laan viidessä eri luokas­sa, joista palk­i­taan vuosit­tain yksi mes­tari. Näi­den kil­pailu­jen yhtey­dessä kil­pail­laan myös nuorten, alle 18-vuo­ti­aiden, sekä nais­ten Cup-mes­taru­ud­es­ta. Lisäk­si RSJM-osak­il­pailuis­sa kil­pail­laan Ral­ly Tro­phy mes­taru­ud­es­ta, alle 1400-kuu­tioisil­la sekä V1600-autoil­la.

Har­ras­ta­jamääriltään suosi­tu­impia ral­lis­ar­jo­ja Suomes­sa ovat kansal­lisen luok­i­tuk­sen omaav­il­la F‑Ryhmän autoil­la ajet­ta­va F‑Rallisarja sekä van­hem­mille His­toric-autoille tarkoitet­tu His­toric Ral­ly Tro­phy, jos­sa aje­taan omista mes­taruuk­sista eri ikäkausien autoil­la. Kyseiset sar­jat ovat myös kat­so­jien kesku­udessa erit­täin suosit­tu­ja.