Ralli

Ral­li on Suo­men seu­ra­tuin autour­hei­lu­muo­to. Ral­li on saa­vut­ta­nut tuke­van jalan­si­jan suo­ma­lais­ten sydä­mis­sä jo kuusi­kym­men­tä­lu­vul­ta läh­tien, jol­loin luo­tiin käsi­te “len­tä­vät suo­ma­lai­set”. Tämä perin­ne on jat­ku­nut kat­kea­mat­to­ma­na aina näi­hin päi­viin asti.

Suo­ma­lai­sia huip­pu­kul­jet­ta­jia on riit­tä­nyt lajin MM-tasol­la kat­kea­mat­to­ma­na ket­ju­na, ja näi­den huip­pu­jen ede­sot­ta­muk­sia seu­ra­taan koti­maas­sa tii­viis­ti niin tele­vi­sios­ta, inter­ne­tis­tä ja muis­ta tiedotusvälineistä

Ral­lia voi Suo­mes­sa har­ras­taa useal­la eri tasol­la ja useas­sa luo­kas­sa. Eri­ta­soi­sia kil­pai­lu­ja aje­taan, niin tal­vel­la kuin kesäl­lä­kin eri puo­lil­la maa­ta. Kos­ka kil­pai­luis­sa on luok­kia useil­le eri­lai­sil­le autoil­le, on ral­lin har­ras­ta­mi­nen mah­dol­lis­ta hyvin­kin useil­la eri­lai­sil­la tasoil­la ja kus­tan­nuk­sil­la, riip­puen har­ras­ta­jan päämääristä.

Edel­ly­tyk­se­nä ral­li­kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­sel­le I‑ohjaajalle on voi­mas­sao­le­va ajo­kort­ti, kil­pai­li­ja­li­sens­si sekä ral­lin perus­tut­kin­to. II-ohjaa­jal­ta ei vaa­di­ta ajo­kort­tia, mut­ta kil­pai­li­ja­li­sens­si sekä ral­lin perus­tut­kin­to. Ral­li­kil­pai­luis­sa auton tulee olla luo­ki­tel­tu­na joko kan­sal­li­ses­ti tai kan­sain­vä­li­ses­ti johon­kin tiet­tyyn ryh­mään, sekä luok­kaan. Lisäk­si auton tulee olla tie­lii­ken­tee­seen kat­sas­tet­tu. Tämän jäl­keen sil­lä voi osal­lis­tua ral­li­kil­pai­luun, jos­sa on luok­ka kysei­sel­le autolle.

Sar­jat: Ral­lia voi har­ras­taa Suo­mes­sa useal­la eri tasol­la. Koti­mai­nen huip­pu­tuo­te on Ral­li SM. Suo­men­mes­ta­ruu­des­ta aje­taan niin neli- kuin kak­si­ve­tois­ten luo­kis­sa. Lisäk­si SM-Ral­lien yhtey­des­sä aje­taan Suo­mi-Cupin mes­ta­ruuk­sis­ta kah­des­sa eri luo­kas­sa. Näin ollen lähes kaik­kien luok­kien autoil­la on mah­dol­lis­ta ajaa ennak­ko­tu­tus­tut­ta­vis­sa ral­leis­sa sarjapisteistä.

Myös junio­ri­li­sens­sin omaa­vil­le kul­jet­ta­jil­le on oma arvo­sar­jan­sa, jos­sa kil­pail­laan Ral­lin Suo­men Junio­ri­mes­ta­rin tit­te­lis­tä. Sar­jas­sa kil­pail­laan vii­des­sä eri luo­kas­sa, jois­ta pal­ki­taan vuo­sit­tain yksi mes­ta­ri. Näi­den kil­pai­lu­jen yhtey­des­sä kil­pail­laan myös nuor­ten, alle 18-vuo­tiai­den, sekä nais­ten Cup-mes­ta­ruu­des­ta. Lisäk­si RSJM-osa­kil­pai­luis­sa kil­pail­laan Ral­ly Trop­hy mes­ta­ruu­des­ta, alle 1400-kuu­tioi­sil­la sekä V1600-autoilla.

Har­ras­ta­ja­mää­ril­tään suo­si­tuim­pia ral­li­sar­jo­ja Suo­mes­sa ovat kan­sal­li­sen luo­ki­tuk­sen omaa­vil­la F‑Ryhmän autoil­la ajet­ta­va F‑Rallisarja sekä van­hem­mil­le His­to­ric-autoil­le tar­koi­tet­tu His­to­ric Ral­ly Trop­hy, jos­sa aje­taan omis­ta mes­ta­ruuk­sis­ta eri ikä­kausien autoil­la. Kysei­set sar­jat ovat myös kat­so­jien kes­kuu­des­sa erit­täin suosittuja.