Karting

Kar­ting on autour­hei­lun suu­rin nuo­ri­so­la­ji, jos­sa luo­daan perus­poh­ja ja teh­dään perus­har­joit­te­lu myö­hem­pää autour­hei­lu-uraa var­ten. Kar­ting on myös aitoa kil­paur­hei­lua, jos­sa voi raken­taa omaa autour­hei­li­jan uraa iäs­tä riip­pu­mat­ta. Kar­tin­gis­sa aje­taan FIA:n maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta ja tämä antaa­kin laa­jat mah­dol­li­suu­det kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kar­ting on tapah­tu­ma­ri­kas, nopea­tem­poi­nen ja haas­ta­va laji, joka tekee sii­tä erit­täin mie­len­kiin­toi­sen seu­rat­ta­van kat­so­jil­le. Ulko­ra­to­jen kil­pai­luis­sa kes­ki­tun­ti­no­peu­det nouse­vat usein yli 70 kilo­met­riin tun­nis­sa huip­pu­no­peuk­sien olles­sa jopa 140km/h.

Hel­poi­ten lajin pariin pää­see osal­lis­tu­mal­la pai­kal­li­sen autour­hei­luseu­ran jär­jes­tä­mään kar­ting-ajo­kou­lu­tuk­seen, jos­sa ope­tel­laan sään­tö­jä ja har­joi­tel­laan ohja­tus­ti aja­mis­ta. Kar­ting-auton aja­mi­sen voi aloit­taa jo hyvin nuo­re­na ja ensim­mäi­seen har­ras­te­luok­kaan (Cadett) pää­see jo 6‑vuotiaana. Kan­sal­li­siin kil­pai­lui­hin Mini60- ja Raket-luo­kis­sa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 10 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kar­tin­gis­sa samois­sa luo­kis­sa ja kil­pai­luis­sa.

Myös vart­tu­neem­mil­le kil­pai­lu­hen­ki­sil­le ja vauh­din­näl­käi­sil­le kar­ting tar­jo­aa monia aikuis­har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si aikuis­har­ras­ta­jien jouk­kue­kil­pai­lu­jen muo­dos­sa. Kar­tin­gin ulko­ra­to­ja Suo­mes­sa on yli 50 kap­pa­let­ta, joi­den lisäk­si ensi­met­rit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisä­kar­ting-hal­leis­sa, joi­ta on ympä­ri Suo­mea. Lähes kaik­ki for­mu­la­kul­jet­ta­jam­me, sekä monet mui­den­kin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uran­sa juu­ri täs­tä kar­tin­gis­ta. Muun muas­sa Kimi Räik­kö­nen, Valt­te­ri Bot­tas ja Heik­ki Kova­lai­nen ovat aloit­ta­neet kar­tin­gis­ta, ja he aja­vat edel­leen­kin välil­lä kar­ting-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joi­tuk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­lai­suu­den sekä har­ras­tus­toi­min­nan niin aikui­sil­le kuin lap­sil­le­kin.

HyUA karting

HyUA:n Kar­ting­jaos­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­ma kau­del­le 2019

Toi­min­nan tar­koi­tus ja visio:

  • Tar­koi­tus on vah­vis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kar­ting-autoi­lun junio­ri­toi­min­taa
  • Perin­teik­kään rata-autour­hei­lun vah­vis­ta­mi­nen Hyvin­kään alu­eel­la
  • Tavoit­tee­na mah­dol­lis­taa lajiin tutus­tu­mi­nen ja satun­nai­nen har­ras­ta­mi­nen kai­kil­le junio­reil­le, myös ilman suu­rem­pia talou­del­li­sia resurs­se­ja Flying Finn 100 –hank­keen mukai­ses­ti.
  • Innok­kai­den junio­rei­den ja tule­vai­suu­den lah­jak­kuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vai­suu­des­sa­kin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (yllä­pi­det­ty ja tur­val­li­nen rata, kalus­to ja aktii­vi­nen toi­min­ta)

HyUA kartingkuljettajat

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taf­fe on 6‑vuotias HyUA:n nuo­rin aktii­vi­nen kar­ting­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taf­fe­kin pää­see ensim­mäi­siin kisoi­hin Cadet luo­kas­sa. Lisäk­si Taf­fe pelaa Fort­ni­tea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

OKj, X30 junior

Ras­mus on 12-vuo­tias, nel­jä kesää kar­tin­gia har­ras­ta­nut nuo­ri kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑19 Ras­mus ajoi SJM-sar­jas­sa nelo­sek­si Mini 60-luo­kas­sa. Lisäk­si Ras­mus voit­ti Porin kevät­pä­räyk­sen, Ete­lä-Cupin mak­si­mi­pis­tein, alue 8 alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lun ja Mes­ta­rei­den kil­pai­lun.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kar­ting kul­jet­ta­ja.

Kar­ting- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kol­me vuo­ti­aa­na.

Vii­me vuon­na pää­si kokei­le­maan ensim­mäis­tä kil­pai­lua Cadett luo­kas­sa. 2018 har­jo­tel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­au­leen kiso­hin, saa­daan lisää koke­mus­ta ja pide­tään haus­kaa!

#61 Miro Tuomi

X30 junior

Miro on 13-vuo­tias kar­ting­kul­jet­ta­ja Hyvin­kääl­tä. Hän aloit­ti har­ras­tuk­sen elo­kuus­sa 2016. Miro on kil­pail­lut Iame Series Fin­land x30 cadet-luo­kas­sa nyt kak­si kaut­ta. Saim­me mais­taa jo podium­si­jaa, kun Miro ajoi Poris­sa elä­män­sä seit­se­män­nes­sä kil­pai­lus­sa sijal­le kol­me. Kau­del­la 2018 Miro sijoit­tui sar­jas­sa sijal­le 13, kau­del­la 2019 sijal­le 7. Kau­del­la 2020 siir­rym­me uuteen luok­kaan: x30 junior. Läh­dem­me teke­mään par­haam­me täl­lä­kin kau­del­la ja oppi­maan uut­ta. Tavoit­teet ja arvot: kehit­tyä kus­ki­na, arvos­taa kil­pa­kump­pa­nei­ta ja naut­tia lajis­ta

#155 Niko Kinnunen

Mini 60

Niko on 9‑vuotias, kotoi­sin Mänt­sä­läs­tä ja on har­ras­ta­nut kar­tin­gia 4‑vuotiaasta asti.

Aluk­si ajel­tiin Buf­fol­la ja nyky­ään Mini60-luo­kan autol­la.

Ensim­mäi­set kisat Niko ajoi vuon­na 2018 ja intoa riit­tää var­mas­ti tule­vil­le­kin kausil­le.

#144 Noora Kinnunen

Raket 95

Noo­ra on 11-vuo­tias Mänt­sä­lä­läi­nen kar­ting kul­jet­ta­ja.

Kar­ting har­ras­tuk­sen Noo­ra aloit­ti 5‑vuotiaana.

Auto­na tänä vuon­na Noo­ral­la on Raket95

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läy­liäi­sis­tä. Kar­tin­gia Eetu on har­ras­ta­nut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­ras­tet­tiin, toi­se­na kesä­nä muu­ta­mia kiso­ja ja muu­ta­ma pal­kin­to­si­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­tiin Kar­tinglii­ton mes­ta­ruus­sar­jaan luo­kas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­ta­ruus. 

Kei­mo­lacu­pin kuu­des­ta sijas­ta ajet­tiin kol­me, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Ete­lä-Suo­mi cup:ia auto­na mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

20 hours ago

Rasmus Helli Karting

Val­mis­tau­du­taan vii­kon­lop­pu­na start­taa­vaan kisa­kau­teen vähän eri­lai­sin kei­noin. Mekaa­nik­ko ajaa ja kus­ki keu­lii vie­res­sä. Yli vii­kon jat­ku­nut nis­ka­ju­mi koi­te­taan saa­da levol­la ja hie­ron­nal­la kun­toon, jot­ta lau­an­tai­na ollaan Len­to­las­sa iskus­sa. See MoreSee Less

Valmistaudutaan viikonloppuna starttaavaan kisakauteen vähän erilaisin keinoin. Mekaanikko ajaa ja kuski keulii vieressä. Yli viikon jatkunut niskajumi koitetaan saada levolla ja hieronnalla kuntoon, jotta lauantaina ollaan Lentolassa iskussa.

Päi­vä alkoi Lavin­nos­ta, päät­tyi Hyvin­kääl­le! Tuli­pa kur­vail­tua!🏎🏁 See MoreSee Less

Nyt saa­tiin Taf­fe Racin­gil­le ihan omat hup­pa­rit🤩 kyl­lä mei­jän kel­paa kisa­ta🏎🏁😍 See MoreSee Less

Nyt saatiin Taffe Racingille ihan omat hupparit🤩 kyllä meijän kelpaa kisata🏎🏁😍

Tot­ta­han se kus­ki puhui kun ilmoit­ti että auto ei oikein kään­ny. See MoreSee Less

Tottahan se kuski puhui kun ilmoitti että auto ei oikein käänny.

Com­ment on Face­book

Eka sar­ja, eikä ole edes kesä­kuu ja vas­ta­han se koti­ra­ta auke­si… 😀 😀

Non­nih

1 week ago

Team Taffe Racing

Taf­fe ja isi ajo­lin­jo­jen hion­taa🏎🏁 See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Nume­rol­la 41# parem­mat ajo­lin­jat!

Kuvat hen­ki­lön Niko Kin­nu­nen Racing jul­kai­sus­ta See MoreSee Less

Ensim­mäi­siä sadet­ree­ne­jä isol­la autol­la. See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Toi­han on jo slik­si keli😂😂

Ei tai­da isän­tä pysyä peräs­sä? 😁

1 month ago

Rasmus Helli Karting

Vap­pu­pärt­säi­lyt Van­taal­la OKj:llä. Vähi­tel­len alkaa vauh­ti­kin löy­ty­mään. See MoreSee Less

Vappupärtsäilyt Vantaalla OKj:llä. Vähitellen alkaa vauhtikin löytymään.

Com­ment on Face­book

Täl­lä läh­tee vie­lä kymp­pe­jä pois👊

Load more