Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa aje­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista. Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6‑vuotiaana. Kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa. Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea. Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme, sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä kartingista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen, Valt­teri Bot­tas ja Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista, ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio:

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkään alueel­la
  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.
  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6‑vuotias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tasan neljä vuot­ta sit­ten, kyl­lä tästä on moot­tori mon­ta ker­taa nykäisty käyn­ti­in. See MoreSee Less

Tasan neljä vuotta sitten, kyllä tästä on moottori monta kertaa nykäisty käyntiin.

Com­ment on Face­book

aika vähän, ehkä viis

Uskallatko Mikko alkaa laskea mon­tako ker­taa on käyn­nistys­naru jäänyt käteen… 😀

Kisat perut­tu, radal­la 30cm vet­tä… See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Oli kyl­lä Rankkasade!!

Vooooooipp.. Aje­taanko uudel­la päivämääräl­lä vai miten noi menee?

Oho!

Tänään Eteläcup 6/6 Van­taa, tiukkaa kisaa tiedos­sa🏎🏁 See MoreSee Less

Tänään Eteläcup 6/6 Vantaa, tiukkaa kisaa tiedossa🏎🏁

Com­ment on Face­book

Vaan eipä tarvin­nu kisa­ta kauaa, aika-ajot ja kisa paketis­sa! Vet­tä tuli ku Esterin per­si­istä, 30cm radal­la, kanoot­ti uupu ja kahluusaappaat😅mukavaa har­ras­taa koko per­heen kesken😜

Huomen­na viimeinen eteläcu­pin kisa. See MoreSee Less

Huomenna viimeinen eteläcupin kisa.

Com­ment on Face­book

Onnea!!!!

Mah­tavaa ❤️❤️

Eläköön!

2 weeks ago

Team Taffe Racing

Aluemes­taru­us sija6🏁🏎👌 See MoreSee Less

Aluemestaruus sija6🏁🏎👌

Com­ment on Face­book

Hienoa Taffe Niska­nen!

2 weeks ago

Rasmus Helli Karting

Aluemes­taru­uskil­pailu alue 8
Vihti 1.9.2019

Lauan­tain har­joituk­set ajelti­in Vihdis­sä kuumeise­na ja la-su yökin meni kurkkukivun takia vähillä unil­la, joten ajokun­to sun­nun­taille oli hie­man kysymys­merk­ki. Jotain miehen kun­nos­ta ker­too se, ettei jak­sanut höpöt­tää lauan­tai-illan koti­matkalla kuin puoleen matkaan, jon­ka jäl­keen ilmoit­ti kurkun ole­van liian kipeä puhu­miseen. Vaik­ka unet oli­vatkin kehnot, sun­nun­taina höpö­tys­tä riit­ti aamun meno­matkalla Vihti­in asti.

Warm-uppi men­ti­in liian pidokkaal­la autol­la ja se näkyi kel­los­sa. Aika-ajoon otet­ti­in uudet gum­mit ja pito­ja pois. Kier­rö­saikaan tuli seit­semän kympin paran­nus, sijoi­tus toinen. Ensim­mäiseen alkuerään lähdet­ti­in Etelä-Cup-tyylisel­lä ‘ulkoa ohi ja kär­keen’ tak­ti­ikalla, mut­ta ei se toimin­ut täl­läkään ker­taa. Kol­man­nel­la kier­roksel­la ohi­tus kärki­au­tos­ta kuitenkin onnis­tui ykkös­mutkas­sa ja lop­puerä oli eron kon­trol­loin­tia.

Erä kak­si, sama tak­ti­ik­ka. Täl­lä ker­taa hom­ma toi­mi ja Ras­mus nousi ensim­mäisessä mutkas­sa kär­keen ja paineli karku­un muil­ta. Finaali­in lähtö­paikak­si P1.

Finaalis­sa jatket­ti­in siitä, mihin toises­sa erässä jääti­in. Paalul­ta Ras­mus sin­gahti kär­keen ja ajoi muil­ta karku­un tasais­es­ti koko finaalin. Maalis­sa ero kakkoseen 4,866 sekun­tia. Aluemes­taru­us­pyt­ty koti­in pien­estä flun­ssas­ta huoli­mat­ta.
See MoreSee Less

Aluemestaruuskilpailu alue 8
Vihti 1.9.2019

Lauantain harjoitukset ajeltiin Vihdissä kuumeisena ja la-su yökin meni kurkkukivun takia vähillä unilla, joten ajokunto sunnuntaille oli hieman kysymysmerkki. Jotain miehen kunnosta kertoo se, ettei jaksanut höpöttää lauantai-illan kotimatkalla kuin puoleen matkaan, jonka jälkeen ilmoitti kurkun olevan liian kipeä puhumiseen. Vaikka unet olivatkin kehnot, sunnuntaina höpötystä riitti aamun menomatkalla Vihtiin asti. 

Warm-uppi mentiin liian pidokkaalla autolla ja se näkyi kellossa. Aika-ajoon otettiin uudet gummit ja pitoja pois. Kierrösaikaan tuli seitsemän kympin parannus, sijoitus toinen. Ensimmäiseen alkuerään lähdettiin Etelä-Cup-tyylisellä ulkoa ohi ja kärkeen taktiikalla, mutta ei se toiminut tälläkään kertaa. Kolmannella kierroksella ohitus kärkiautosta kuitenkin onnistui ykkösmutkassa ja loppuerä oli eron kontrollointia.

Erä kaksi, sama taktiikka. Tällä kertaa homma toimi ja Rasmus nousi ensimmäisessä mutkassa kärkeen ja paineli  karkuun muilta. Finaaliin lähtöpaikaksi P1.

Finaalissa jatkettiin siitä, mihin toisessa erässä jäätiin. Paalulta Rasmus singahti kärkeen ja ajoi muilta karkuun tasaisesti koko finaalin. Maalissa ero kakkoseen 4,866 sekuntia. Aluemestaruuspytty kotiin pienestä flunssasta huolimatta.

Com­ment on Face­book

Oli­vat lyöneet Rajalan Veetin kanssa sem­moi­sen vedon, että Veeti ostaa Ras­muk­selle jäätelöt, jos ero on maalis­sa viisi sekun­tia. Lop­pukier­rosten “löysäi­lyn” vuok­si jäätelö jäi 0,134 sekun­nin päähän.😀

Ihana Ras­mus😊 Onnea!

Onnea Ras­mus Hel­li!

2 weeks ago

Team Taffe Racing

Warm up#Aluemestaruus#Cadet#Vihti#11Taffe See MoreSee Less

Warm up#Aluemestaruus#Cadet#Vihti#11Taffe

Etelä Cup 5
Hyvinkää 2 21.8.2019

Ennen aika-ajoa mekaanikko mokasi ja jät­ti kytkinkel­lon mut­terin kiristämät­tä. Tästä seu­rauk­se­na aika-ajo lop­pui ennen kuin ehti alka­akaan, kun ketjut puto­si­vat toisek­si viimeiseen mutkaan. Sijoi­tus siis joukon perälle.

Kosteal­la radal­la aje­tun ensim­mäisen alkuerän ensim­mäisel­lä kier­roksel­la ohi­tus kolmes­ta autos­ta ja toisel­la kier­roksel­la jo kol­man­nek­si. Tähän mei­dän kyyti sit­ten lop­puikin, ei ollut vauh­tia nous­ta Jessen tai Mar­tinin kan­taan, saati ohi.

Finaali­in kol­mosru­udus­ta iso vai­hde silmässä. Ykkös­mutkas­sa kär­keen ja karku­un muil­ta. Pait­si että se yksi Intre­pid roikkui koko kisan noin kol­men sentin päässä taka­puskurista ja kärkkyi ohi­tu­s­paikkaa. Se auke­sikin viimeisen kier­roksen toisek­si viimeisessä mutkas­sa, jon­ka Jesse tuli jostain syys­tä joka kier­roksel­la Ras­mus­ta nopeam­min. Viimeiseen mutkaan Ras­mus tuli todel­la myöhäisel­lä jar­ru­tuk­sel­la sisältä rin­nalle ja ajoi lip­ulle ykkösenä.

Näin viides voit­to viidestä osak­il­pailus­ta. Ja kos­ka vain viisi paras­ta osak­il­pailusi­joi­tus­ta las­ke­taan lop­pupis­teisi­in, Ras­mus varmisti Etelä Cupin kokon­aisvoiton koti­radal­laan.
See MoreSee Less

Etelä Cup 5
Hyvinkää 2 21.8.2019

Ennen aika-ajoa mekaanikko mokasi ja jätti kytkinkellon mutterin kiristämättä. Tästä seurauksena aika-ajo loppui ennen kuin ehti alkaakaan, kun ketjut putosivat toiseksi viimeiseen mutkaan. Sijoitus siis joukon perälle.

Kostealla radalla ajetun ensimmäisen alkuerän ensimmäisellä kierroksella ohitus kolmesta autosta ja toisella kierroksella jo kolmanneksi. Tähän meidän kyyti sitten loppuikin, ei ollut vauhtia nousta Jessen tai Martinin kantaan, saati ohi.

Finaaliin kolmosruudusta iso vaihde silmässä. Ykkösmutkassa kärkeen ja karkuun muilta. Paitsi että se yksi Intrepid roikkui koko kisan noin kolmen sentin päässä takapuskurista ja kärkkyi ohituspaikkaa. Se aukesikin viimeisen kierroksen toiseksi viimeisessä mutkassa, jonka Jesse tuli jostain syystä joka kierroksella Rasmusta nopeammin. Viimeiseen mutkaan  Rasmus tuli todella myöhäisellä jarrutuksella sisältä rinnalle ja ajoi lipulle ykkösenä.

Näin viides voitto viidestä osakilpailusta. Ja koska vain viisi parasta osakilpailusijoitusta lasketaan loppupisteisiin, Rasmus varmisti Etelä Cupin kokonaisvoiton kotiradallaan.

Com­ment on Face­book

Oli­pa upea suori­tus

Lois­tavaa🔥

Hieno jut­tu! 😀👍

Hienoa Ras­mus!

Main­io­ta main­io­ta

Onnea Ras­mus !😺

Upeaa!’

Hyvin te vedätte 💪👍

View more com­ments

Load more