Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa ajate­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta, ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä.

Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä myös erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h tasoa.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista.

Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6-vuo­ti­aana, kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa.

Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä otta­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea.

Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä lajista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen sekä Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio

 

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkääl­lä

 

  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.

 

  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na. Mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6-vuo­tias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä -18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Nyt se on var­maa, täl­lä kaudel­la ollaan mikroau­toilun lisäk­si mukana crosskartin 85cc sar­jas­sa. Tänään haet­ti­in Nikolle MTEC:iltä ihan uusi auto. Niko oli täysin tietämätön koko asi­as­ta, vide­ol­la näkyy kun Niko ymmärtää ensim­mäisen ker­ran saa­neen­sa crosskartin. Kiitos tästä kuu­luu ensisi­jais­es­ti vuokratiloja.fi ja Antti “Putte” Punkar­ille, Rallysys­tems Mika Lindqvis­tille ja Marko Ket­tuselle, svh.fi Vel­lu ja Olli Koske­lalle ja Loukko.com Juji Loukolle. Kiitos! See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Aivan huikee­ta! Onnea Nikolle uud­es­ta “kulku­vä­li­neestä” 😄

Kyl­lä pojal­la on käyny tuuri, kun äiti kaikkia tom­mosia pojalle hom­maa!

Renkai­ta odotel­lessa, ja kesää 😁 See MoreSee Less

Renkaita odotellessa, ja kesää 😁

Com­ment on Face­book

On niitäkin tulos­sa 😁

Tarsko olla isom­pi vanne soralle?

Toni toimit­taa edullis­es­ti !!

1 week ago

Betomik Racing

📢💣 BOOM JA POKS 💣

-Innol­la kohti uusia seikkailu­ja-

2019 kau­den suun­nitel­mat selvät, palapelin palaset kohdal­laan ja SUPER tyy­tyväisenä voimme julk­istaa, että täl­lä kaudel­la aje­taan koko EM-sar­ja, ainakin yksit­täisiä Ral­lyX Nordic sar­jan osak­il­pailu­ja ja toiv­ot­tavasti ainakin yksi kisa myös Suomes­sa ✌️

Eri­tyis KIITOKSET kaikille, ketkä ovat olleet aut­ta­mas­sa yhden unel­man toteu­tu­mista ja eri­tyis­es­ti yhteistyökump­paneille, että tämä on edes mah­dol­lista.It´s a WRAP. We are thrilled to announce that plans for a 2019 are ready and full EuroRX sea­son is wait­ing for us. We are also dri­ving some Ral­lyX Nordic races and hope­ful­ly at least one event in Finnish Ral­ly­cross Cham­pi­onship. ✌️

Spe­cial thanks all of you, who has been help­ing us to make one dream come true and espe­cial­ly to all our spon­sors to make it even pos­si­ble.

- How to make Bat­man jeal­ous? Get cool­er car and take it out for a spin- 😎

#EuroRX #Ral­lyXNordic #Ral­li­crossSM
See MoreSee Less

📢💣 BOOM JA POKS 💣

-Innolla kohti uusia seikkailuja-

2019 kauden suunnitelmat selvät, palapelin palaset kohdallaan ja SUPER tyytyväisenä voimme julkistaa, että tällä kaudella ajetaan koko EM-sarja, ainakin yksittäisiä RallyX Nordic sarjan osakilpailuja ja toivottavasti ainakin yksi kisa myös Suomessa ✌️

Erityis KIITOKSET kaikille, ketkä ovat olleet auttamassa yhden unelman toteutumista ja erityisesti yhteistyökumppaneille, että tämä on edes mahdollista.

---

It´s a WRAP. We are thrilled to announce that plans for a 2019 are ready and full EuroRX season is waiting for us. We are also driving some RallyX Nordic races and hopefully at least one event in Finnish Rallycross Championship.  ✌️

Special thanks all of you, who has been helping us to make one dream come true and especially to all our sponsors to make it even possible. 

- How to make Batman jealous? Get cooler car and take it out for a spin- 😎

#EuroRX #RallyXNordic #RallicrossSM

Com­ment on Face­book

Michael Thomp­son Char­lie Win­ter stealth

Tsemp­piä kesään ja tule­vi­in kisoi­hin!🤘🤘

Kus­ki siis löy­tyi 👌👌👌

👍

Onko siir­ryt­ty ruotsin lisenssin alle, ainakin osal­lis­tu­jal­is­tan mukaan?

👌💪👍

Tosi kom­jaa

Hienoo!!👍🏻👌🏻👊🏻😀🕶

Onnea kesään!

Onpa siisti jut­tu!! 💪👍

Onnea Mikko ja toiv­ot­tavasti tulee hyvä kausi 👍👍👍👍

3 weeks ago

Betomik Racing

Palaset alkaa pikkuhil­jaa lok­sah­ta­maan paikalleen. 👌

Talvi­huolto ✅
Varaosat ✅
Kul­je­tuskalus­to ✅
Huoltomiehet✅
2019 suun­nitel­mat ✅
Yhteistyökump­pan­it 🔜✅
Ulkoa­su 🔜✅
Viimeis­te­ly­työt ❌
Testit ❌
See MoreSee Less

Palaset alkaa pikkuhiljaa loksahtamaan paikalleen. 👌

Talvihuolto ✅
Varaosat ✅
Kuljetuskalusto ✅
Huoltomiehet✅
2019 suunnitelmat ✅
Yhteistyökumppanit 🔜✅
Ulkoasu 🔜✅
Viimeistelytyöt ❌
Testit ❌

Com­ment on Face­book

Mä voin tul­la vetäsee testit niin on sekin asia sitte plakkaris­sa 🤔

Ei paljoo enää 👍

Kus­ki vielä ni 👌👌😀

Tänä vuon­na päästi­in aloit­ta­maan ulkotreen­it vähän aiem­min.youtube.com See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

4 weeks ago

Betomik Racing

#Teho­hoi­dos­sa 😶 See MoreSee Less

#Tehohoidossa 😶

Ensi kausi tuo tul­lessaan jotakin uut­ta ja hienoa! Kun kaik­ki kuviot on selvil­lä niin ker­romme lisää. Olka­a­pa kuu­lol­la. See MoreSee Less

Ensi kausi tuo tullessaan jotakin uutta ja hienoa! Kun kaikki kuviot on selvillä niin kerromme lisää. Olkaapa kuulolla.

1 month ago

Rasmus Helli Karting

Parolin­it Win­ter­Cu­pis­sa. Näi­den ves­se­lei­den päät­tömiä touhu­ja kun seurasi ajoa­jan ulkop­uolel­la, niin pidän aika yllät­tävänä, ettei kumpikaan saanut päähän­sä kaa­ha­ta ajoa­jal­la avoimista ovista ulos ajele­maan.Omil­la autoil­la ajoa Kart in Clu­bil­la Helsingis­sä. See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

Olisi ollut hauskaa olla mukana, mut­ta vas­ta ensik­er­ral­la

Siel­lä ois ollu hyvät jäät! 😂 Jätkät vetää vielä kil­paa pan­nar­ia tääl­lä, päät­tömien touhu­jen­sa päät­teek­si! 😅

3 months ago

Team Taffe Racing

Vih­doinkin lisenssi että pääsee kisoi­hin! See MoreSee Less

Vihdoinkin lisenssi että pääsee kisoihin!

5 months ago

Team Taffe Racing

Raket 2018 haaste- Taffe, Ras­mus ja x-Kip­pari See MoreSee Less

Raket 2018 haaste- Taffe, Rasmus  ja x-Kippari

7 months ago

Team Taffe Racing

Cru­sailut omak­si ilok­si😎 See MoreSee Less

Load more