Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa ajate­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta, ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä.

Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä myös erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h tasoa.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista.

Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6-vuo­ti­aana, kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa.

Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä otta­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea.

Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä lajista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen sekä Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio

 

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkääl­lä

 

  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.

 

  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na. Mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6-vuo­tias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä -18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 hours ago

Betomik Racing

Alkuerät ajet­tu, kokon­aisi­joi­tus 7. ja seu­raa­vana edessä semi­fi­naalit. Koite­taan löytää lääkkeitä koko viikon­lop­un vaivan­neisi­in ongelmi­in starteis­sa ja puris­taa mah­dol­lisim­man hyvä tulos semi­fi­naal­ista.

Het­ken päästä selviää aje­taanko semi­fi­naalit kuivis­sa ⛅ vai sateises­sa 🌧 olo­suhteis­sa.
See MoreSee Less

Alkuerät ajettu, kokonaisijoitus 7. ja seuraavana edessä semifinaalit. Koitetaan löytää lääkkeitä koko viikonlopun vaivanneisiin ongelmiin starteissa ja puristaa mahdollisimman hyvä tulos semifinaalista.

Hetken päästä selviää ajetaanko semifinaalit kuivissa ⛅ vai sateisessa 🌧 olosuhteissa.

Com­ment on Face­book

Onnea kisaan!

Tsemp­pi mikko👍

Kart­ing SM 2019 Vihti

Lauan­tain finaal­ista tulok­se­na kol­mossi­ja, podi­um ja pyt­ty koti­in. Huomen­na sun­nun­taina uudet koitok­set.
See MoreSee Less

Karting SM 2019 Vihti

Lauantain finaalista tuloksena kolmossija, podium ja pytty kotiin. Huomenna sunnuntaina uudet koitokset.

Com­ment on Face­book

Kovasti tsemp­piä!!

Onnea Ras­mus, hienos­ti ajet­tu.

Hyvin ajet­tu ja onnea 😀

21 hours ago

Onnea upeas­ta sijoituk­ses­ta 👌🏽 See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Kiitos Kata­ri­na!

22 hours ago

Betomik Racing

1. Päivä Sil­ver­stones­sa ajet­tu ja kokon­ais­si­joi­tus kol­men alkuerän jäl­keen 8.

Kokon­aisuute­na sijoituk­seen täy­tyy olla tyy­tyväi­nen, vaikkakin ohjel­mas­sa on ollut pari epäon­nis­tunut­ta start­tia ja pienehköjä ajovirheitä.

Huomen­na jatke­taan ja huomisen aika-ajo­ja voi seu­ra­ta alla olev­as­ta linkistä.

youtu.be/n5gTdh3LxeY
See MoreSee Less

1. Päivä Silverstonessa ajettu ja kokonaissijoitus kolmen alkuerän jälkeen 8. 

Kokonaisuutena sijoitukseen täytyy olla tyytyväinen, vaikkakin ohjelmassa on ollut pari epäonnistunutta starttia ja pienehköjä ajovirheitä. 

Huomenna jatketaan ja huomisen aika-ajoja voi seurata alla olevasta linkistä.

https://youtu.be/n5gTdh3LxeY

Kart­ing SM Vihti 25.5.2019

Vaik­ka har­joituk­set menivät mol­livoit­tois­es­ti, on kil­vana­joa sujunut todel­la han­kalas­ta kelistä huoli­mat­ta ihan mallikkaasti. Sateises­sa aika-ajois­sa sijoi­tus 7/42. Ensim­mäis­es­tä kuiv­al­la aje­tus­ta alkuerästä voit­to ja tois­es­ta sateis­es­ta alkuerästä vitos­ti­la. Näil­lä eväil­lä vuo­den ensim­mäiseen SM-finaali­in ruudus­ta 3.
See MoreSee Less

Karting SM Vihti 25.5.2019

Vaikka harjoitukset menivät mollivoittoisesti, on kilvanajoa sujunut todella hankalasta kelistä huolimatta ihan mallikkaasti. Sateisessa aika-ajoissa sijoitus 7/42. Ensimmäisestä kuivalla ajetusta alkuerästä voitto ja toisesta sateisesta alkuerästä vitostila. Näillä eväillä vuoden ensimmäiseen SM-finaaliin ruudusta 3.

Com­ment on Face­book

Hienoa Ras­mus!

2 days ago

Betomik Racing

Tänä viikon­lop­puna aje­taan 1. Ral­li­cross SM kisa Jalasjärvel­lä. Olis ollu kiva olla mukana, mut­ta päällekkäisyyk­sistä johtuen me ollaan 1. Euro RX kil­pailus­sa Sil­ver­stones­sa.

Rata näyt­tää kovavauh­tiselta ja varsinkin pää­suo­ra on aika miehekäs. 🏎

Maail­mal­la ei aina kaik­ki ole parem­min ja vaik­ka Jalasjärvel­lä on asfal­toitu varikko ja mielel­lään olis oltu myös siel­lä, koite­taan me pär­jäil­lä täl­lä ker­taa tääl­lä 😎

Tsemp­piä kaikille 1. SM kisaan ja tääl­lä me aloitel­laan ajot huomen­na aamus­ta vapail­la har­joituk­sil­la.
See MoreSee Less

Tänä viikonloppuna ajetaan 1. Rallicross SM kisa Jalasjärvellä. Olis ollu kiva olla mukana, mutta päällekkäisyyksistä johtuen me ollaan 1. Euro RX kilpailussa Silverstonessa. 

Rata näyttää kovavauhtiselta ja varsinkin pääsuora on aika miehekäs. 🏎

Maailmalla ei aina kaikki ole paremmin ja vaikka Jalasjärvellä on asfaltoitu varikko ja mielellään olis oltu myös siellä, koitetaan me pärjäillä tällä kertaa täällä 😎  

Tsemppiä kaikille 1. SM kisaan ja täällä me aloitellaan ajot huomenna aamusta vapailla harjoituksilla.

Com­ment on Face­book

Tsemp­pii mikko kisaan👍

Kivo­ja mutkia

6 days ago

Team Taffe Racing

See MoreSee Less

Team Taffe Rac­ing etsii spon­sor­e­i­ta, tarvet­ta renkaille, varamoot­to­rille, varikkokär­rylle jne jne..lista lop­u­ton😅 See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Onpas yhdel­lä äijäl­lä yrmeä ilme😡

Rank­ka kisapäivä takana, kilk­ki ja päin ren­gas­val­lia, ambu­lanssi­in, seu­raa­va erä varoitus(mistä?😤), kuitenkin ruu­tulip­ulle, kun­nia­main­in­ta ja pokali🏅🏆 See MoreSee Less

Rankka kisapäivä takana, kilkki ja päin rengasvallia, ambulanssiin, seuraava erä varoitus(mistä?😤), kuitenkin ruutulipulle, kunniamaininta ja pokali🏅🏆
Load more