Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa aje­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista. Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6‑vuotiaana. Kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa. Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea. Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme, sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä kartingista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen, Valt­teri Bot­tas ja Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista, ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio:

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkään alueel­la
  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.
  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6‑vuotias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Alla link­ki Joen­su­un Fin­RX kisakoos­t­eeseen. Vide­ol­la vilahtelee tut­tu­jakin 👍
www.youtube.com/watch?v=ucYJpDLFxSI
See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

Jos et jak­sa kat­soa koko 25 min­u­ut­tia, niin tut­tu­ja löy­tyy kohdista 1:20 ja 9:53 😀

2 weeks ago

Niko Kinnunen Racing

See MoreSee Less

2 weeks ago

Team Taffe Racing

See MoreSee Less

Alla linkit in-car videoihin Joen­su­us­ta

Treeniä Ylämyl­lyn moot­tori­radal­la:
www.youtube.com/watch?v=IKODxFFugb4

Sprint­in 3. kier­ros:
www.youtube.com/watch?v=Afnz0EUEm‑A
See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

Parolin palveli hienos­ti minis­sä. Ensi kesänä kokeil­laan kuitenkin jotain eri­laista. See MoreSee Less

Parolin palveli hienosti minissä. Ensi kesänä kokeillaan kuitenkin jotain erilaista.

Com­ment on Face­book

Toi SMi on ihan bueeno vai­h­toe­hto.

Uus merk­ki

2 months ago

Team Taffe Racing

Team Taffe Rac­ing toiv­ot­taa oikein hyvää Uut­ta Vuot­ta seu­raa­jilleen!! See MoreSee Less

Team Taffe Racing toivottaa oikein hyvää Uutta Vuotta seuraajilleen!!

2 months ago

Rasmus Helli Karting

Talvikisaa See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

2 months ago

Team Taffe Racing

Tänään jaet­ti­in AKK:n alue 7 Mestarei­den palkin­not, palkin­non pokkasi myös kul­jet­ta­jamme Taffe😀🏆🏎 See MoreSee Less

Tänään jaettiin AKK:n alue 7 Mestareiden palkinnot, palkinnon pokkasi myös kuljettajamme Taffe😀🏆🏎
Load more