Karting

Kar­ting on autour­hei­lun suu­rin nuo­ri­so­la­ji, jos­sa luo­daan perus­poh­ja ja teh­dään perus­har­joit­te­lu myö­hem­pää autour­hei­lu-uraa var­ten. Kar­ting on myös aitoa kil­paur­hei­lua, jos­sa voi raken­taa omaa autour­hei­li­jan uraa iäs­tä riip­pu­mat­ta. Kar­tin­gis­sa aje­taan FIA:n maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta ja tämä antaa­kin laa­jat mah­dol­li­suu­det kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kar­ting on tapah­tu­ma­ri­kas, nopea­tem­poi­nen ja haas­ta­va laji, joka tekee sii­tä erit­täin mie­len­kiin­toi­sen seu­rat­ta­van kat­so­jil­le. Ulko­ra­to­jen kil­pai­luis­sa kes­ki­tun­ti­no­peu­det nouse­vat usein yli 70 kilo­met­riin tun­nis­sa huip­pu­no­peuk­sien olles­sa jopa 140km/h.

Hel­poi­ten lajin pariin pää­see osal­lis­tu­mal­la pai­kal­li­sen autour­hei­luseu­ran jär­jes­tä­mään kar­ting-ajo­kou­lu­tuk­seen, jos­sa ope­tel­laan sään­tö­jä ja har­joi­tel­laan ohja­tus­ti aja­mis­ta. Kar­ting-auton aja­mi­sen voi aloit­taa jo hyvin nuo­re­na ja ensim­mäi­seen har­ras­te­luok­kaan (Cadett) pää­see jo 6‑vuotiaana. Kan­sal­li­siin kil­pai­lui­hin Mini60- ja Raket-luo­kis­sa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 10 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kar­tin­gis­sa samois­sa luo­kis­sa ja kil­pai­luis­sa.

Myös vart­tu­neem­mil­le kil­pai­lu­hen­ki­sil­le ja vauh­din­näl­käi­sil­le kar­ting tar­jo­aa monia aikuis­har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si aikuis­har­ras­ta­jien jouk­kue­kil­pai­lu­jen muo­dos­sa. Kar­tin­gin ulko­ra­to­ja Suo­mes­sa on yli 50 kap­pa­let­ta, joi­den lisäk­si ensi­met­rit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisä­kar­ting-hal­leis­sa, joi­ta on ympä­ri Suo­mea. Lähes kaik­ki for­mu­la­kul­jet­ta­jam­me, sekä monet mui­den­kin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uran­sa juu­ri täs­tä kar­tin­gis­ta. Muun muas­sa Kimi Räik­kö­nen, Valt­te­ri Bot­tas ja Heik­ki Kova­lai­nen ovat aloit­ta­neet kar­tin­gis­ta, ja he aja­vat edel­leen­kin välil­lä kar­ting-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joi­tuk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­lai­suu­den sekä har­ras­tus­toi­min­nan niin aikui­sil­le kuin lap­sil­le­kin.

HyUA karting

HyUA:n Kar­ting­jaos­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­ma kau­del­le 2019

Toi­min­nan tar­koi­tus ja visio:

  • Tar­koi­tus on vah­vis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kar­ting-autoi­lun junio­ri­toi­min­taa
  • Perin­teik­kään rata-autour­hei­lun vah­vis­ta­mi­nen Hyvin­kään alu­eel­la
  • Tavoit­tee­na mah­dol­lis­taa lajiin tutus­tu­mi­nen ja satun­nai­nen har­ras­ta­mi­nen kai­kil­le junio­reil­le, myös ilman suu­rem­pia talou­del­li­sia resurs­se­ja Flying Finn 100 –hank­keen mukai­ses­ti.
  • Innok­kai­den junio­rei­den ja tule­vai­suu­den lah­jak­kuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vai­suu­des­sa­kin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (yllä­pi­det­ty ja tur­val­li­nen rata, kalus­to ja aktii­vi­nen toi­min­ta)

HyUA kartingkuljettajat

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taf­fe on 6‑vuotias HyUA:n nuo­rin aktii­vi­nen kar­ting­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taf­fe­kin pää­see ensim­mäi­siin kisoi­hin Cadet luo­kas­sa. Lisäk­si Taf­fe pelaa Fort­ni­tea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

OKj, X30 junior

Ras­mus on 12-vuo­tias, nel­jä kesää kar­tin­gia har­ras­ta­nut nuo­ri kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑19 Ras­mus ajoi SJM-sar­jas­sa nelo­sek­si Mini 60-luo­kas­sa. Lisäk­si Ras­mus voit­ti Porin kevät­pä­räyk­sen, Ete­lä-Cupin mak­si­mi­pis­tein, alue 8 alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lun ja Mes­ta­rei­den kil­pai­lun.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kar­ting kul­jet­ta­ja.

Kar­ting- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kol­me vuo­ti­aa­na.

Vii­me vuon­na pää­si kokei­le­maan ensim­mäis­tä kil­pai­lua Cadett luo­kas­sa. 2018 har­jo­tel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­au­leen kiso­hin, saa­daan lisää koke­mus­ta ja pide­tään haus­kaa!

#61 Miro Tuomi

X30 junior

Miro on 13-vuo­tias kar­ting­kul­jet­ta­ja Hyvin­kääl­tä. Hän aloit­ti har­ras­tuk­sen elo­kuus­sa 2016. Miro on kil­pail­lut Iame Series Fin­land x30 cadet-luo­kas­sa nyt kak­si kaut­ta. Saim­me mais­taa jo podium­si­jaa, kun Miro ajoi Poris­sa elä­män­sä seit­se­män­nes­sä kil­pai­lus­sa sijal­le kol­me. Kau­del­la 2018 Miro sijoit­tui sar­jas­sa sijal­le 13, kau­del­la 2019 sijal­le 7. Kau­del­la 2020 siir­rym­me uuteen luok­kaan: x30 junior. Läh­dem­me teke­mään par­haam­me täl­lä­kin kau­del­la ja oppi­maan uut­ta. Tavoit­teet ja arvot: kehit­tyä kus­ki­na, arvos­taa kil­pa­kump­pa­nei­ta ja naut­tia lajis­ta

#155 Niko Kinnunen

Mini 60

Niko on 9‑vuotias, kotoi­sin Mänt­sä­läs­tä ja on har­ras­ta­nut kar­tin­gia 4‑vuotiaasta asti.

Aluk­si ajel­tiin Buf­fol­la ja nyky­ään Mini60-luo­kan autol­la.

Ensim­mäi­set kisat Niko ajoi vuon­na 2018 ja intoa riit­tää var­mas­ti tule­vil­le­kin kausil­le.

#144 Noora Kinnunen

Raket 95

Noo­ra on 11-vuo­tias Mänt­sä­lä­läi­nen kar­ting kul­jet­ta­ja.

Kar­ting har­ras­tuk­sen Noo­ra aloit­ti 5‑vuotiaana.

Auto­na tänä vuon­na Noo­ral­la on Raket95

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läy­liäi­sis­tä. Kar­tin­gia Eetu on har­ras­ta­nut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­ras­tet­tiin, toi­se­na kesä­nä muu­ta­mia kiso­ja ja muu­ta­ma pal­kin­to­si­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­tiin Kar­tinglii­ton mes­ta­ruus­sar­jaan luo­kas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­ta­ruus. 

Kei­mo­lacu­pin kuu­des­ta sijas­ta ajet­tiin kol­me, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Ete­lä-Suo­mi cup:ia auto­na mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

Ettei vain aika kävi­si pit­käk­si niin ensi vii­kon­lop­pu­na pääs­tään pit­käs­tä aikaa aja­maa lui­sus­sa kil­paa!
Hyvn­kääl­lä jär­jes­tet­tä­vä RX Chal­len­ge 2020 aje­taan ikä­vä kyl­lä val­lit­se­vien olo­suh­tei­den vuok­si tyh­jil­le kat­so­moil­le.
85 cc luok­kaan on ilmot­tau­tu­nut tähän men­nes­sä 15 kus­kia, eli hyvät kapi­nat tie­dos­sa.
See MoreSee Less

Ettei vain aika kävisi pitkäksi niin ensi viikonloppuna päästään pitkästä aikaa ajamaa luisussa kilpaa!
Hyvnkäällä järjestettävä RX Challenge 2020 ajetaan ikävä kyllä vallitsevien olosuhteiden vuoksi tyhjille katsomoille.
85 cc luokkaan on ilmottautunut tähän mennessä 15 kuskia, eli hyvät kapinat tiedossa.

Com­ment on Face­book

Minä kyl­lä vähän ihmet­te­len mik­si tyh­jil­le kat­so­moil­le? Kou­vo­las­sa oli vii­kon­lop­pu­na ral­li­ki­sa ja kyl­lä siel­lä oli väkeä kat­so­mos­sa! Vie­lä: ulko­na ollaan, ja muu­toin­kin kat­so­jia yleen­sä mel­ko vähän, ne muu­ta­mat haluk­kaat mah­tui­si­vat kyl­lä rait­tii­seen ilmaan.

Alkue­rän mon­suu­ni­sa­de See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

Tämä oli kar­see­ta kat­sot­ta­vaa, koko erä satoi kaa­ta­mal­la! Mä olin kat­so­mos­sa (lähes) hys­tee­ri­nen… Kym­men­kun­ta autoa jäi mat­kal­le, yksi rik­kou­tu­nut käsi 🙁

Minien läh­tö­su­ma See MoreSee Less

2 months ago

Team Taffe Racing

AKK ALUEMESTARUUS ALUE 8 30.8.2020 LENTOLA CADET 3🏆 See MoreSee Less

AKK ALUEMESTARUUS ALUE 8 30.8.2020 LENTOLA CADET 3🏆

2 months ago

Team Taffe Racing

HHK Len­to­la 29.8.2020🏁🏎 See MoreSee Less

HHK Lentola 29.8.2020🏁🏎

2 months ago

Team Taffe Racing

Hereillä!😳Raketcup Ulvi­la päivä2, cadet­te­jen warm up käyn­nis­sä👌 See MoreSee Less

Hereillä!😳Raketcup Ulvila päivä2, cadettejen warm up käynnissä👌

Video­ta eili­sel­tä. See MoreSee Less

Pää­tim­me lopet­taa kisaa­mi­sen täl­tä kesäl­tä jo ennen kuin se oikeas­taan edes alkoi. Ison auton ajo­tek­nii­kan eri­lai­suus ja koro­nan aiheut­ta­ma tree­ni­va­je kevääl­lä eivät sopi­neet yhteen ja tulok­set oli­vat alku­ke­sän kisois­sa vai­su­ja. Niin­pä teim­me radi­kaa­lin pää­tök­sen kes­kit­tyä vain tree­naa­mi­seen ja ajo­tyy­lin muut­ta­mi­seen lop­pu­ke­sän ja syk­syn aika­na.

Nyt ollaan sit­ten men­ty Vih­din uudel­la asfal­til­la vim­ma­tus­ti ympy­rää samal­la kun muut OKj:t tree­naa­vat muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pääs­sä Van­taal­la tule­vaan SM-kau­den avauk­seen. Tse­mit kai­kil­le kisoi­hin!
See MoreSee Less

Päätimme lopettaa kisaamisen tältä kesältä jo ennen kuin se oikeastaan edes alkoi. Ison auton ajotekniikan erilaisuus ja koronan aiheuttama treenivaje keväällä eivät sopineet yhteen ja tulokset olivat alkukesän kisoissa vaisuja. Niinpä teimme radikaalin päätöksen keskittyä vain treenaamiseen ja ajotyylin muuttamiseen loppukesän ja syksyn aikana.
Nyt ollaan sitten menty Vihdin uudella asfaltilla vimmatusti ympyrää samalla kun muut OKj:t treenaavat muutaman kymmenen kilometrin päässä Vantaalla tulevaan SM-kauden avaukseen. Tsemit kaikille kisoihin!

Com­ment on Face­book

Kii­tos, tsemp­pe­jä tar­vi­taan 😉. Tul­kaa­han käy­mään radal­la.

3 months ago

Rasmus Helli Karting

See MoreSee Less