Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa aje­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista. Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6‑vuotiaana. Kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa. Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea. Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme, sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä kartingista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen, Valt­teri Bot­tas ja Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista, ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio:

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkään alueel­la
  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.
  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6‑vuotias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Kaipa se on aika pistää hieno kausi 2019 paket­ti­in kartin­gin osalta. Viikon­lop­puna käyti­in pokkaa­mas­sa pron­ssi­nen palk­in­to mei­dän viime kesän pääsar­jas­ta, Mini60 SJM:stä. Kaiken kaikki­aan olen huolta­jana ja mekaanikkona erit­täin ylpeä pojas­tani, joka takoi kesän aikana taulu­un eri­no­maisia tulok­sia kisas­ta toiseen. Nyt voidaan ihan viral­lis­es­tikin sanoa, että Ras­mus oli Suomen kol­man­nek­si nopein mini60-kus­ki viime kesänä.

Alla lis­tat­tuna kesän 2019 saavu­tuk­set Mini60-luokas­sa:

- SJM-sar­ja, 3.
- Aluemestarei­den kil­pailu, 1.
- Aluemes­taru­uskil­pailu, 1.
- Etelä Cup, 1.(maksimipistein)
- Porin kevät­päräys, 1.

Ensi kesän suun­nitelmista on ollut kovasti kyse­lyjä, mut­ta tois­taisek­si vas­tausten anta­mi­nen on vaikeaa. Kuskil­la olisi ajo­halu­ja vaik­ka kuin­ka paljon, mut­ta taloudel­lis­es­ti hom­ma on täysin auki. Minis­sä jatkami­nen ei ole enää haastei­den kannal­ta mielekästä, vaik­ka pain­on puoles­ta tähän olisikin mah­dol­lisu­us. Niin­pä suun­tana on isorunk­oiset. Luok­ka tai edes se, aje­taanko kil­paa ollenkaan, on vielä epä­selvää.
See MoreSee Less

Kaipa se on aika pistää hieno kausi 2019 pakettiin kartingin osalta. Viikonloppuna käytiin pokkaamassa pronssinen palkinto meidän viime kesän pääsarjasta, Mini60 SJM:stä. Kaiken kaikkiaan olen huoltajana ja mekaanikkona erittäin ylpeä pojastani, joka takoi kesän aikana tauluun erinomaisia tuloksia kisasta toiseen. Nyt voidaan ihan virallisestikin sanoa, että Rasmus oli Suomen kolmanneksi nopein mini60-kuski viime kesänä. 

Alla listattuna kesän 2019 saavutukset Mini60-luokassa:

- SJM-sarja, 3.
- Aluemestareiden kilpailu, 1.
- Aluemestaruuskilpailu, 1.
- Etelä Cup, 1.(maksimipistein)
- Porin kevätpäräys, 1.

Ensi kesän suunnitelmista on ollut kovasti kyselyjä, mutta toistaiseksi vastausten antaminen on vaikeaa. Kuskilla olisi ajohaluja vaikka kuinka paljon, mutta taloudellisesti homma on täysin auki. Minissä jatkaminen ei ole enää haasteiden kannalta mielekästä, vaikka painon puolesta tähän olisikin mahdollisuus. Niinpä suuntana on isorunkoiset. Luokka tai edes se, ajetaanko kilpaa ollenkaan, on vielä epäselvää.

Com­ment on Face­book

Hienoa Ras­mus ja onnea koko tiimille!🏁

Ihan mah­tavaa Ras­mus ❤️❤️

Hienoa, onnea.

Hienoa tei­dän tii­mi💪

Hienos­ti ajet­tu! Onnit­te­lut!

Onnea.😄💪🏼

Ras­mus on paras. Hyvä Ras­mus!

A Mika Hakki­nen, Kimi Raikon­nen or Valt­teri Bot­tas. Good show

Paljon onnee Ras­mus, kyl­lä se ajaa ens kesänä 😊🤙🏻

Upeaa Ras­mus!!

View more com­ments

Tänään juh­lit­ti­in Kart­ingli­iton illal­lisel­la Hotel­li Tal­lukas­sa, palkin­non pokkasi myös oma kuskimme Taffe😍 See MoreSee Less

Tänään juhlittiin Kartingliiton illallisella Hotelli Tallukassa, palkinnon pokkasi myös oma kuskimme Taffe😍

Run­gon ehjäys­tä See MoreSee Less

Rungon ehjäystä

Ostakaa nyt joku tämä pois nurk­ista pyörimästä.
Varaosia on melkein toisen auton ver­ran.
www.nettiauto.com/ford/a‑model/10069528

Ford A‑model ‑34 Sedan Kil­pa-ajoneu­vo 2010 — Vai­h­toau­to — Net­ti­au­to
Nyt myyn­nis­sä Ford A‑model ‑34 Sedan, 2010 — Mäntsälä. Klikkaa tästä kuvat ja lisätiedot vai­h­toau­tos­ta.
See MoreSee Less

Com­ment on Face­book

4 weeks ago

Team Taffe Racing

Päät­tärei­den satoa😍HyUa Junior Akti­ivi 2019, lisäk­si Ua:n ja Jr. Kartin­gin muistopokaalit🏎🏁👌Kerrassaan hieno päivä!🤩 See MoreSee Less

Päättäreiden satoa😍HyUa Junior Aktiivi 2019, lisäksi Ua:n ja Jr. Kartingin muistopokaalit🏎🏁👌Kerrassaan hieno päivä!🤩

1 month ago

Team Taffe Racing

Lauan­taina ajet­ti­in täl­lä erää viimeinen kisa Lavin­nos­sa, Tak­sun mat­ka finaalis­sa katke­si kuten myös kaasuvaijeri🙄Eipä siinä kiva kausi ollut, ensi vuon­na jatke­taan!!😁👌🏁🏎 See MoreSee Less

Lauantaina ajettiin tällä erää viimeinen kisa Lavinnossa, Taksun matka finaalissa katkesi kuten myös kaasuvaijeri🙄Eipä siinä kiva kausi ollut, ensi vuonna jatketaan!!😁👌🏁🏎

Vesa Lamp­isen kuvaa­ma video lahti openista.
Nikon ajoa ainakin kohdas­ta 1:40->
www.youtube.com/watch?v=myVJlwiuez4
See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

Paikallisle­hdestä bon­gat­tua. See MoreSee Less

Paikallislehdestä bongattua.

Com­ment on Face­book

Mestarei­den Mes­tari ! Onnea Ras­mus !!

Jälleen hyvää ja posi­ti­ivista näkyvyyt­tä lajille 👍👍👍

Paljon onnea, oikea kus­ki voit­ti👍

Aluemestarei­den kil­pailu
Hyvinkää 21.–22.9.2019

Voit­to! Koti­radal­la ajet­tu aluemestarei­den kil­pailu päät­tyi lop­ul­ta melko selkeään, 4,4 sekun­nin erol­la ajet­tuun voit­toon.

Aika-ajo ajet­tin lauan­taina ja sieltä tulok­se­na tuli toinen sija. Mekaanikol­la oli pait­si flun­ssa, myös kil­pailun sih­teerin vir­ka hoidet­ta­vana ja sen vuok­si Ras­mus sääti auton­sa lauan­taitreeneis­sä melko itsenäis­es­ti. Ruu­vimeis­selin pysymis­es­tä kädessä ollaan puhut­tu pitkin kesää ja näköjään sekin hom­ma alkaa suju­maan. Kiitos naa­pu­riteltan Niko Mikko­lalle avus­ta niiden asioiden kanssa, joista Ramu ei vielä suo­ri­u­tunut.

Sun­nun­tai-aamu­na keli oli aurinkoinen, mut­ta kylmä. Edel­lisil­lan sateen kastele­ma rata ei ollut kuiv­unut. Ensim­mäiseen erään aurinko ehti juuri ja juuri kui­v­a­ta rataa sen ver­ran, että suurin osa porukas­ta lähti liik­keelle slick­seil­lä. Ras­mus piti kakko­spaikkansa star­tis­sa, mut­ta jo seu­raaval­la kier­roksel­la ohit­ti tien­sä ykkösek­si. Vauhti oli sen ver­ran kovaa, että kier­roksen kuusi täyt­tyessä eroa kakkoseen oli jo 2,5 sekun­tia. Sit­ten kuitenkin tuli tämän kau­den ensim­mäi­nen ulosajoon johtanut ajovirhe. Ulosajo oli onnek­si vain pikainen hiekalla käyn­ti, mut­ta näis­sä karkelois­sa se tarkoit­ti kaulan menet­tämistä ja tip­pumista sijalle 5, jol­la myös maali­in.

Toiseen alkuerään lähdet­ti­in samankaltaisel­la tak­ti­ikalla, ulosajo ajatelti­in jät­tää väli­in. Ras­mus siir­tyi johtoon kier­roksel­la 3 ja tämän jäl­keen johtopaik­ka vai­h­tuikin tiheään tahti­in. Viimeiset kier­rokset Ras­mus ajoi kär­jessä, mut­ta viimeisessä mutkas­sa kil­pakump­pani antoi perää­na­jol­la sen ver­ran vauh­tia, että mut­ka meni pieleen ja kak­si muu­ta karkasi edelle. Maalis­sa siis kol­man­te­na.

Finaali­in lähtikin melko sisu­un­tunut kul­jet­ta­ja. Start­ti paikalta neljä meni hie­man alakant­ti­in ja Ramu putosi viiden­nek­si. Tästä alkoi kuitenkin kahdek­san kier­rosta kestänyt ohi­tus­pyräys, jon­ka jäl­keen Ramu oli porukan kär­jessä. Kun latu auke­si, Ras­mus ajoi kil­pailun nopeim­man kier­rosa­jan ja karkasi muil­ta kier­ros kier­rokselta. Lopus­sa oli jo varaa hie­man löysätä ja ajaa käsi pystyssä lip­ulle.
See MoreSee Less

Aluemestareiden kilpailu
Hyvinkää 21.-22.9.2019

Voitto! Kotiradalla ajettu aluemestareiden kilpailu päättyi lopulta melko selkeään, 4,4 sekunnin erolla ajettuun voittoon. 

Aika-ajo ajettin lauantaina ja sieltä tuloksena tuli toinen sija. Mekaanikolla oli paitsi flunssa, myös kilpailun sihteerin virka hoidettavana ja sen vuoksi Rasmus sääti autonsa lauantaitreeneissä melko itsenäisesti. Ruuvimeisselin pysymisestä kädessä ollaan puhuttu pitkin kesää ja näköjään sekin homma alkaa sujumaan. Kiitos naapuriteltan Niko Mikkolalle avusta niiden asioiden kanssa, joista Ramu ei vielä suoriutunut.

Sunnuntai-aamuna keli oli aurinkoinen, mutta kylmä. Edellisillan sateen kastelema rata ei ollut kuivunut. Ensimmäiseen erään aurinko ehti juuri ja juuri kuivata rataa sen verran, että suurin osa porukasta lähti liikkeelle slickseillä. Rasmus piti kakkospaikkansa startissa, mutta jo seuraavalla kierroksella ohitti tiensä ykköseksi. Vauhti oli sen verran kovaa, että kierroksen kuusi täyttyessä eroa kakkoseen oli jo 2,5 sekuntia. Sitten kuitenkin tuli tämän kauden ensimmäinen ulosajoon johtanut ajovirhe. Ulosajo oli onneksi vain pikainen hiekalla käynti, mutta näissä karkeloissa se tarkoitti kaulan menettämistä ja tippumista sijalle 5, jolla myös maaliin.

Toiseen alkuerään lähdettiin samankaltaisella taktiikalla, ulosajo ajateltiin jättää väliin. Rasmus siirtyi johtoon kierroksella 3 ja tämän jälkeen johtopaikka vaihtuikin tiheään tahtiin. Viimeiset kierrokset Rasmus ajoi kärjessä, mutta viimeisessä mutkassa kilpakumppani antoi peräänajolla sen verran vauhtia, että mutka meni pieleen ja kaksi muuta karkasi edelle. Maalissa siis kolmantena.

Finaaliin lähtikin melko sisuuntunut kuljettaja. Startti paikalta neljä meni hieman alakanttiin ja Ramu putosi viidenneksi. Tästä alkoi kuitenkin kahdeksan kierrosta kestänyt ohituspyräys, jonka jälkeen Ramu oli porukan kärjessä. Kun latu aukesi, Rasmus ajoi kilpailun nopeimman kierrosajan ja karkasi muilta kierros kierrokselta. Lopussa oli jo varaa hieman löysätä ja ajaa käsi pystyssä lipulle.

Com­ment on Face­book

Onnea-onnea Rasse & tii­mi 🏆

Paljon onnea Ras­mus! 💪🏻

Onnea!

Load more