Karting

Kar­ting on autour­hei­lun suu­rin nuo­ri­so­la­ji, jos­sa luo­daan perus­poh­ja ja teh­dään perus­har­joit­te­lu myö­hem­pää autour­hei­lu-uraa var­ten. Kar­ting on myös aitoa kil­paur­hei­lua, jos­sa voi raken­taa omaa autour­hei­li­jan uraa iäs­tä riip­pu­mat­ta. Kar­tin­gis­sa aje­taan FIA:n maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta ja tämä antaa­kin laa­jat mah­dol­li­suu­det kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kar­ting on tapah­tu­ma­ri­kas, nopea­tem­poi­nen ja haas­ta­va laji, joka tekee sii­tä erit­täin mie­len­kiin­toi­sen seu­rat­ta­van kat­so­jil­le. Ulko­ra­to­jen kil­pai­luis­sa kes­ki­tun­ti­no­peu­det nouse­vat usein yli 70 kilo­met­riin tun­nis­sa huip­pu­no­peuk­sien olles­sa jopa 140km/h.

Hel­poi­ten lajin pariin pää­see osal­lis­tu­mal­la pai­kal­li­sen autour­hei­luseu­ran jär­jes­tä­mään kar­ting-ajo­kou­lu­tuk­seen, jos­sa ope­tel­laan sään­tö­jä ja har­joi­tel­laan ohja­tus­ti aja­mis­ta. Kar­ting-auton aja­mi­sen voi aloit­taa jo hyvin nuo­re­na ja ensim­mäi­seen har­ras­te­luok­kaan (Cadett) pää­see jo 6‑vuotiaana. Kan­sal­li­siin kil­pai­lui­hin Mini60- ja Raket-luo­kis­sa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 10 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kar­tin­gis­sa samois­sa luo­kis­sa ja kilpailuissa.

Myös vart­tu­neem­mil­le kil­pai­lu­hen­ki­sil­le ja vauh­din­näl­käi­sil­le kar­ting tar­jo­aa monia aikuis­har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si aikuis­har­ras­ta­jien jouk­kue­kil­pai­lu­jen muo­dos­sa. Kar­tin­gin ulko­ra­to­ja Suo­mes­sa on yli 50 kap­pa­let­ta, joi­den lisäk­si ensi­met­rit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisä­kar­ting-hal­leis­sa, joi­ta on ympä­ri Suo­mea. Lähes kaik­ki for­mu­la­kul­jet­ta­jam­me, sekä monet mui­den­kin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uran­sa juu­ri täs­tä kar­tin­gis­ta. Muun muas­sa Kimi Räik­kö­nen, Valt­te­ri Bot­tas ja Heik­ki Kova­lai­nen ovat aloit­ta­neet kar­tin­gis­ta, ja he aja­vat edel­leen­kin välil­lä kar­ting-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joi­tuk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­lai­suu­den sekä har­ras­tus­toi­min­nan niin aikui­sil­le kuin lapsillekin.