Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa ajate­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta, ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä.

Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä myös erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h tasoa.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista.

Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6-vuo­ti­aana, kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa.

Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä otta­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea.

Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä lajista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen sekä Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio

 

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkääl­lä

 

  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.

 

  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na. Mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6-vuo­tias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä -18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Noo­ra upeasti finaalin kakko­nen! 👍💪🥈
Nikon jal­ka ei kestänyt ajamista ☹️
See MoreSee Less

Noora upeasti finaalin kakkonen! 👍💪🥈
Nikon jalka ei kestänyt ajamista ☹️

Com­ment on Face­book

Hyvä Noo­ra 😍

Upee­ta Noo­ra 😍

Good work Noo­ra! 🔥🔥🔥🏆🏎

Onnit­te­lut Nooralle ja pikaista toipumista Nikolle

Hienoo ja har­mi

Hyvä Noo­ra ja Nikolle jak­suhalit💙

View more com­ments

3 days ago

Team Taffe Racing

Tämän päivän kolmonen🥉🏆ja vikas­ta ruudus­ta lähet­tii!! Kyl­lä alku­un vas­tusti, ei ollu help­po päivä ollenkaan😅 Jät­timäi­nen kiitos INTREPID Lek­sa ja Ilari!😘 See MoreSee Less

Tämän päivän kolmonen🥉🏆ja vikasta ruudusta lähettii!! Kyllä alkuun vastusti, ei ollu helppo päivä ollenkaan😅 Jättimäinen kiitos INTREPID Leksa ja Ilari!😘

Noo­ra komeasti finaali­in 2. Ruudus­ta 💪 See MoreSee Less

3 days ago

Team Taffe Racing

Har­joi­tusajot 14.7.2019 Cadet #11Taffe See MoreSee Less

Harjoitusajot 14.7.2019 Cadet #11Taffe

Kart­ing SJM
Van­taa 6.–7.7.2019
Yhteistyökump­pan­i­na Sar­lin Oy Ab (www.sarlin.com)

Lauan­tai-illan päiv­i­tys menikin jostain syys­tä bit­ti­taivaaseen, joten tässä koko viikon­lop­un raport­ti.

Aurinkoa, vet­tä, aurinkoa, vet­tä — Van­taan osak­il­pailu oli mekaanikon paina­jainen molemp­ina päiv­inä. Sen lisäk­si, että auton säädöt jou­tui vai­h­ta­maan läh­es jokaiseen erään, säätö­työn jou­tui yleen­sä tekemään vas­ta viime het­kel­lä.

Kus­ki kuitenkin hoiti työn­sä mallikkaasti koko viikon­lop­un ajaen tasaisen var­masti jokaisen startin. Lauan­tain aika-ajoista kahdek­san­nek­si nopein aika. Alkue­rien sijoituk­set P10 ja P2, joil­la finaali­in start­ti­pak­ka 8. Finaalis­sa hieno ajo, ja nousu sijalle 4, joka kil­pakump­panin hylkäyk­sen vuok­si muut­tui podi­umpaikak­si.

Sun­nun­taina petrat­ti­in vauh­tia ja aika-ajoista tuli sija 4. Eristä sijoituk­set P3 ja P4, joil­la finaali­in ruu­tu 5. Läm­mit­te­lykier­roksel­la alka­nut rankkasade toi radalle punaliput ja renkaat vai­hdet­ti­in sade­mallisik­si ratavarikol­la. Muiden säätö­jen tekem­i­nen oli kiel­let­ty. Me hie­man hävitään näis­sä tilanteis­sa, kos­ka meil­lä ei ole saderenkaissa kiin­ni pitk­iä etu­napo­ja, joil­la keu­lan saa lev­eälle. Niin­pä kapeal­la etupääl­lä pito ei ollut paras mah­dolli­nen ja ajo hie­man kär­si. Sijoituk­se­na kuitenkin P6, joka jälleen kil­pakump­panin hylkäyk­sen seu­rauk­se­na päivit­tyi vito­spaikak­si.

Kiitok­set yhteistyökump­paneille mukanaolosta. Seu­raavak­si aje­taan tutul­la radal­la Ruuhimäessä kol­men viikon kulut­tua..
See MoreSee Less

Karting SJM
Vantaa 6.-7.7.2019
Yhteistyökumppanina Sarlin Oy Ab (www.sarlin.com)

Lauantai-illan päivitys menikin jostain syystä bittitaivaaseen, joten tässä koko viikonlopun raportti.

Aurinkoa, vettä, aurinkoa, vettä - Vantaan osakilpailu oli mekaanikon painajainen molempina päivinä. Sen lisäksi, että auton säädöt joutui vaihtamaan lähes jokaiseen erään, säätötyön joutui yleensä tekemään vasta viime hetkellä. 

Kuski kuitenkin hoiti työnsä mallikkaasti koko viikonlopun ajaen tasaisen varmasti jokaisen startin. Lauantain aika-ajoista kahdeksanneksi nopein aika. Alkuerien sijoitukset P10 ja P2, joilla finaaliin starttipakka 8. Finaalissa hieno ajo, ja nousu sijalle 4, joka kilpakumppanin hylkäyksen vuoksi muuttui podiumpaikaksi.

Sunnuntaina petrattiin vauhtia ja aika-ajoista tuli sija 4. Eristä sijoitukset P3 ja P4, joilla finaaliin ruutu 5. Lämmittelykierroksella alkanut rankkasade toi radalle punaliput ja renkaat vaihdettiin sademallisiksi ratavarikolla. Muiden säätöjen tekeminen oli kielletty. Me hieman hävitään näissä tilanteissa, koska meillä ei ole saderenkaissa kiinni pitkiä etunapoja, joilla keulan saa leveälle. Niinpä kapealla etupäällä pito ei ollut paras mahdollinen ja ajo hieman kärsi. Sijoituksena kuitenkin P6, joka jälleen kilpakumppanin hylkäyksen seurauksena päivittyi vitospaikaksi.

Kiitokset yhteistyökumppaneille mukanaolosta. Seuraavaksi ajetaan tutulla radalla Ruuhimäessä kolmen viikon kuluttua..

Com­ment on Face­book

Hienoa Ras­mus, hyvin vedet­ty!

1 week ago

Betomik Racing

Täl­lä ker­taa semi­fi­naali päät­tyi kar­vaaseen pet­tymyk­seen. 😞

Kil­vana­jo finaali­paikas­ta päät­tyi lop­ul­ta teknisi­in murheisi­in. Hyvä alku mureni ensik­si vai­hde­vivus­ton katkeamiseen, joka han­kaloit­ti ajamista paljon ja päät­tyi lop­ul­ta tur­bon öljyletkun hajoamiseen, joka rikkoi tur­bon ja sytyt­ti auton pala­maan.

Nyt yritetään par­sia auto taas kun­toon ja jatke­taan seu­raavis­sa kisois­sa.
See MoreSee Less

Tällä kertaa semifinaali päättyi karvaaseen pettymykseen. 😞

Kilvanajo finaalipaikasta päättyi lopulta teknisiin murheisiin. Hyvä alku mureni ensiksi vaihdevivuston katkeamiseen, joka hankaloitti ajamista paljon ja päättyi lopulta turbon öljyletkun hajoamiseen, joka rikkoi turbon ja sytytti auton palamaan. 

Nyt yritetään parsia auto taas kuntoon ja jatketaan seuraavissa kisoissa.

Com­ment on Face­book

Voi har­mi !

Uuu­uh,

Pan­nahi­nen! Kestämistä ja uskoa toiv­ote­taan!

Kart­ing SJM round 3
Van­taa 6.7.2019
Sar­lin Oy Ab (www.sarlin.com)

Vet­tä, aurinkoa, vet­tä, aurinkoa. Tuli ihan Vih­timäi­nen olo tänään, kun vai­hteli renkai­ta slick­seistä sorake­lin pyöri­in kaatosateessa lähdön­ryh­mi­tysalueel­la. Aika-ajo saati­in men­nä kuiv­al­la radal­la, mut­ta jo ensim­mäiseen alkuerään taivaalle ker­tyi ukkospilvien pat­ter­is­to ja pari min­u­ut­tia ennen lähtöä taivas repe­si. Aika-ajoista P8, ja visi­iri täysin huu­rus­sa aje­tus­ta alkuerästä sijoituk­se­na P11.

Kakkos­alkuerään saati­in niin autoon kuin kuski­in täysi sade-set­up, ja tulok­se­na maalis­sa P2. Finaali­in kuiv­u­valle radalle sekasäädöil­lä ruudus­ta 8. Hienon ajon jäl­keen maalis­sa sijal­la 4, joka edel­lä maalis­sa olleen kil­pakump­panin hylkäyk­sen jäl­keen vai­h­tui podi­umpaikak­si.

Huomen­na jatke­taan Van­taal­la. Isom­mat luokat suo­rana TV:stä iltapäiväl­lä.
See MoreSee Less

Load more