Karting

Kart­ing on autourheilun suurin nuoriso­la­ji, jos­sa luo­daan perus­po­h­ja ja tehdään perushar­joit­telu myöhempää autourheilu-uraa varten. Kart­ing on myös aitoa kil­pau­rheilua, jos­sa voi rak­en­taa omaa autourheil­i­jan uraa iästä riip­pumat­ta. Kartingis­sa aje­taan FIA:n maail­man­mes­taru­ud­es­ta ja tämä antaakin laa­jat mah­dol­lisu­udet kehit­tää ja luo­da uraa lajin sisäl­lä. Kart­ing on tapah­tu­marikas, nopeatem­poinen ja haas­ta­va laji, joka tekee siitä erit­täin mie­lenki­in­toisen seu­rat­ta­van kat­so­jille. Ulko­ra­to­jen kil­pailuis­sa keski­tuntinopeudet nou­se­vat usein yli 70 kilo­metri­in tun­nis­sa huip­punopeuk­sien ollessa jopa 140km/h.

Helpoiten lajin pari­in pääsee osal­lis­tu­mal­la paikallisen autourheiluseu­ran jär­jestämään kart­ing-ajok­oulu­tuk­seen, jos­sa opetel­laan sään­töjä ja har­joitel­laan ohja­tusti ajamista. Kart­ing-auton ajamisen voi aloit­taa jo hyvin nuore­na ja ensim­mäiseen har­rastelu­okkaan (Cadett) pääsee jo 6‑vuotiaana. Kansal­lisi­in kil­pailui­hin Mini60- ja Raket-luokissa voi ottaa osaa sinä vuon­na, kun täyt­tää 9 vuot­ta. Pojat ja tytöt aja­vat kartingis­sa samoissa luokissa ja kil­pailuis­sa.

Myös vart­tuneem­mille kil­pailuhenkisille ja vauhdin­nälkäisille kart­ing tar­joaa monia aikuishar­rastemah­dol­lisuuk­sia esimerkik­si aikuishar­ras­ta­jien joukkuek­il­pailu­jen muo­dos­sa. Kartin­gin ulko­ra­to­ja Suomes­sa on yli 50 kap­palet­ta, joiden lisäk­si ensimetrit voi käy­dä aja­mas­sa vaik­ka sisäkart­ing-halleis­sa, joi­ta on ympäri Suomea. Läh­es kaik­ki for­mu­lakul­jet­ta­jamme, sekä mon­et muidenkin lajien kul­jet­ta­jat ovat aloit­ta­neet uransa juuri tästä kartingista. Muun muas­sa Kimi Räikkö­nen, Valt­teri Bot­tas ja Heik­ki Kovalainen ovat aloit­ta­neet kartingista, ja he aja­vat edelleenkin välil­lä kart­ing-autol­la har­ras­tuk­se­na ja har­joituk­se­na. Laji pitää sisäl­lään ammat­ti­laisu­u­den sekä har­ras­tus­toimin­nan niin aikuisille kuin lap­sillekin.

HyUA Karting

HyUA:n Kart­ing­jaos­ton toim­inta­su­un­nitel­ma kaudelle 2019

Toimin­nan tarkoi­tus ja visio:

  • Tarkoi­tus on vahvis­taa, kas­vat­taa ja tukea HyUA:n kart­ing-autoilun junior­i­toim­intaa
  • Per­in­teikkään rata-autourheilun vahvis­t­a­mi­nen Hyvinkään alueel­la
  • Tavoit­teena mah­dol­lis­taa laji­in tutus­tu­mi­nen ja sat­un­nainen har­ras­t­a­mi­nen kaikille junior­eille, myös ilman suurem­pia taloudel­lisia resursse­ja Fly­ing Finn 100 –han­kkeen mukaises­ti.
  • Innokkaiden junior­ei­den ja tule­vaisu­u­den lah­jakkuuk­sien saaminen/pitäminen tule­vaisu­udessakin HyUA:n edus­ta­ji­na mah­dol­lis­ta­mal­la ja tuke­mal­la hei­dän kehi­tys­tään (ylläpi­det­ty ja tur­valli­nen rata, kalus­to ja akti­ivi­nen toim­inta)

HyUA Karting kuljettajat 2019

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taffe on 6‑vuotias HyUA:n nuorin akti­ivi­nen kart­ing­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taffekin pääsee ensim­mäisi­in kisoi­hin Cadet luokas­sa. Lisäk­si Taffe pelaa Fort­nitea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

Mini 60

Ras­mus on 11-vuo­tias, kartin­gia kolme kesää har­ras­tanut nuori kul­jet­ta­ja.

Kesäl­lä ‑18 Ras­mus ajoi kil­paa IAME Series Fin­land-sar­jas­sa Mini 60-luokas­sa sijoittuen lop­pupis­teis­sä 47 kil­pail­i­jan joukos­sa sijalle 18.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kart­ing kul­jet­ta­ja.

Kart­ing- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kolme vuo­ti­aana.

Viime vuon­na pääsi kokeile­maan ensim­mäistä kil­pailua Cadett luokas­sa. 2018 har­jotel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­auleen kiso­hin, saadaan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#61 Miro Tuomi

X30 cadet

Miro Tuo­mi on 12 vuo­tias Hyvinkääläi­nen kart­ing kul­jet­ta­ja, kartin­gin hän aloit­ti eloku­us­sa 2016. Kaudet 2016 & 2017 har­joitelti­in Hyvinkään radal­la, kaudel­la 2018 Miro osal­lis­tui ensim­mäisi­in kil­pailui­hin­sa Iame Series Fin­land x30 sar­jas­sa sijoittuen cadet luokas­sa 13/21. Kau­den jäl­keen HyUa palk­it­si Miron vuo­den akti­ivi palkin­nol­la. 

Myös kaudel­la 2019 osal­lis­tumme Iame Series Fin­land sar­jaan, tavoit­teet on kehit­tyä kul­jet­ta­jana, saa­da uusia kavere­i­ta ja naut­tia lajista. 

#155 Niko Kinnunen

Cadet

Niko on 8 –vuo­tias, kotoisin Mäntsälästä ja on har­ras­tanut kartin­gia 4 –vuo­ti­aas­ta asti.

Aluk­si ajelti­in Buf­fol­la ja nykyään Cadett –luokan autol­la.

Ensim­mäiset kisat ajet­ti­in vuon­na 2018 ja kiso­ja on tarkoi­tus ajaa myös tänä kesänä.

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läyliäi­sistä. Kartin­gia Eetu on har­ras­tanut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­rastet­ti­in, toise­na kesänä muu­tamia kiso­ja ja muu­ta­ma palk­in­tosi­ja.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­ti­in Kart­ingli­iton mes­taru­us­sar­jaan luokas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mes­taru­us. 

Keimo­lacu­pin kuud­es­ta sijas­ta ajet­ti­in kolme, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Etelä-Suo­mi cup:ia autona mini 60.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ter­ve, autoa on tässä tal­ven aikana huol­let­tu ja päivitet­ty. Into aja­maan on kova ja tos­i­toimi­in päästäänkin 2.2.
Joen­su­us­sa jär­jestet­tävään Lähi­Ta­pi­o­la Fin­Rx- sprint­ti­in.
Kisa aje­taan siis sprint­tinä, mikä tarkoit­taa sitä että Kil­pailus­sa aje­taan 3 lähtöä. Lähtö tapah­tuu kaikil­la kier­roksil­la
yksit­täis­lähtönä.
Jokaises­ta lähdöstä annetaan aiko­jen perus­teel­la pis­teet luokit­tain. Yhteen­las­ke­tut pis­teet
ratkai­se­vat osak­il­pailun sijoituk­set. Lähdön nopein saa 30 pis­tet­tä ja seu­raa­vat sijat 27, 25, 23, 21,
19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lähdön keskey­tyk­ses­tä pis­temene­tys:
heikoim­man ajan saa­neen pisteet‑5 pis­tet­tä.
Talvis­ar­jas­sa on kaikki­aan 3 osak­il­pailua. Joen­suu 2.2., Siika­jo­ki 22.2. ja Raa­he 23.2.
Osak­il­pailun voit­to tuot­taa 30 pis­tet­tä ja seu­raa­vat sijat 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ja näin saadaan selville vuo­den 2020 talvis­ar­jan mes­tar­it.

Lisäti­etoa kil­pailus­ta:
www.joeua.fi/kilpailut/finrx-joensuu/
See MoreSee Less

Terve, autoa on tässä talven aikana huollettu ja päivitetty. Into ajamaan on kova ja tositoimiin päästäänkin 2.2. 
Joensuussa järjestettävään LähiTapiola FinRx- sprinttiin. 
Kisa ajetaan siis sprinttinä, mikä tarkoittaa sitä että Kilpailussa ajetaan 3 lähtöä. Lähtö tapahtuu kaikilla kierroksilla 
yksittäislähtönä.
Jokaisesta lähdöstä annetaan aikojen perusteella pisteet luokittain. Yhteenlasketut pisteet
ratkaisevat osakilpailun sijoitukset. Lähdön nopein saa 30 pistettä ja seuraavat sijat 27, 25, 23, 21,
19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lähdön keskeytyksestä pistemenetys:
heikoimman ajan saaneen pisteet-5 pistettä.
Talvisarjassa on kaikkiaan 3 osakilpailua. Joensuu 2.2., Siikajoki 22.2. ja Raahe 23.2.
Osakilpailun voitto tuottaa 30 pistettä ja seuraavat sijat 27, 25, 23, 21, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ja näin saadaan selville vuoden 2020 talvisarjan mestarit.

Lisätietoa kilpailusta:
https://www.joeua.fi/kilpailut/finrx-joensuu/

Com­ment on Face­book

🏎 Go Team!! 🔥🔥🔥

#rallysys­tems See MoreSee Less

#rallysystems

2 weeks ago

Team Taffe Racing

Team Taffe Rac­ing toiv­ot­taa oikein hyvää Uut­ta Vuot­ta seu­raa­jilleen!! See MoreSee Less

Team Taffe Racing toivottaa oikein hyvää Uutta Vuotta seuraajilleen!!

Rauhal­lista Joul­u­lua ja vauhdikas­ta uut­ta vuot­ta! See MoreSee Less

Rauhallista Joululua ja vauhdikasta uutta vuotta!

4 weeks ago

Rasmus Helli Karting

Talvikisaa See MoreSee Less

Video image

Com­ment on Face­book

1 month ago

Team Taffe Racing

Tänään jaet­ti­in AKK:n alue 7 Mestarei­den palkin­not, palkin­non pokkasi myös kul­jet­ta­jamme Taffe😀🏆🏎 See MoreSee Less

Tänään jaettiin AKK:n alue 7 Mestareiden palkinnot, palkinnon pokkasi myös kuljettajamme Taffe😀🏆🏎

Kaipa se on aika pistää hieno kausi 2019 paket­ti­in kartin­gin osalta. Viikon­lop­puna käyti­in pokkaa­mas­sa pron­ssi­nen palk­in­to mei­dän viime kesän pääsar­jas­ta, Mini60 SJM:stä. Kaiken kaikki­aan olen huolta­jana ja mekaanikkona erit­täin ylpeä pojas­tani, joka takoi kesän aikana taulu­un eri­no­maisia tulok­sia kisas­ta toiseen. Nyt voidaan ihan viral­lis­es­tikin sanoa, että Ras­mus oli Suomen kol­man­nek­si nopein mini60-kus­ki viime kesänä.

Alla lis­tat­tuna kesän 2019 saavu­tuk­set Mini60-luokas­sa:

- SJM-sar­ja, 3.
- Aluemestarei­den kil­pailu, 1.
- Aluemes­taru­uskil­pailu, 1.
- Etelä Cup, 1.(maksimipistein)
- Porin kevät­päräys, 1.

Ensi kesän suun­nitelmista on ollut kovasti kyse­lyjä, mut­ta tois­taisek­si vas­tausten anta­mi­nen on vaikeaa. Kuskil­la olisi ajo­halu­ja vaik­ka kuin­ka paljon, mut­ta taloudel­lis­es­ti hom­ma on täysin auki. Minis­sä jatkami­nen ei ole enää haastei­den kannal­ta mielekästä, vaik­ka pain­on puoles­ta tähän olisikin mah­dol­lisu­us. Niin­pä suun­tana on isorunk­oiset. Luok­ka tai edes se, aje­taanko kil­paa ollenkaan, on vielä epä­selvää.
See MoreSee Less

Kaipa se on aika pistää hieno kausi 2019 pakettiin kartingin osalta. Viikonloppuna käytiin pokkaamassa pronssinen palkinto meidän viime kesän pääsarjasta, Mini60 SJM:stä. Kaiken kaikkiaan olen huoltajana ja mekaanikkona erittäin ylpeä pojastani, joka takoi kesän aikana tauluun erinomaisia tuloksia kisasta toiseen. Nyt voidaan ihan virallisestikin sanoa, että Rasmus oli Suomen kolmanneksi nopein mini60-kuski viime kesänä. 

Alla listattuna kesän 2019 saavutukset Mini60-luokassa:

- SJM-sarja, 3.
- Aluemestareiden kilpailu, 1.
- Aluemestaruuskilpailu, 1.
- Etelä Cup, 1.(maksimipistein)
- Porin kevätpäräys, 1.

Ensi kesän suunnitelmista on ollut kovasti kyselyjä, mutta toistaiseksi vastausten antaminen on vaikeaa. Kuskilla olisi ajohaluja vaikka kuinka paljon, mutta taloudellisesti homma on täysin auki. Minissä jatkaminen ei ole enää haasteiden kannalta mielekästä, vaikka painon puolesta tähän olisikin mahdollisuus. Niinpä suuntana on isorunkoiset. Luokka tai edes se, ajetaanko kilpaa ollenkaan, on vielä epäselvää.

Com­ment on Face­book

A Mika Hakki­nen, Kimi Raikon­nen or Valt­teri Bot­tas. Good show

Hienoa Ras­mus ja onnea koko tiimille!🏁

Paljon onnee Ras­mus, kyl­lä se ajaa ens kesänä 😊🤙🏻

Ras­mus on paras. Hyvä Ras­mus!

Onnea.😄💪🏼

Hienos­ti ajet­tu! Onnit­te­lut!

Ihan mah­tavaa Ras­mus ❤️❤️

Upeaa Ras­mus!!

Hienoa tei­dän tii­mi💪

Hienoa, onnea.

View more com­ments

2 months ago

Team Taffe Racing

Tänään juh­lit­ti­in Kart­ingli­iton illal­lisel­la Hotel­li Tal­lukas­sa, palkin­non pokkasi myös oma kuskimme Taffe😍 See MoreSee Less

Tänään juhlittiin Kartingliiton illallisella Hotelli Tallukassa, palkinnon pokkasi myös oma kuskimme Taffe😍
Load more