Jokamiehenluokka

Joka­mie­hen­luok­ka eli tutum­min ”jok­kis” on harr­ras­ta­ja­mää­räs­sä mitat­tu­na Suo­men suu­rin autour­hei­lu­la­ji. Jok­kis on edul­li­nen har­ras­te­muo­to jon­ka vapaat tek­ni­set sään­nöt mah­dol­lis­ta­vat laa­jat mah­dol­li­suu­det käyt­tää luo­vuut­ta auton rakentamisessa.

Lajin yksi kan­ta­vis­ta aja­tuk­sis­ta on, että kaik­ki kil­pai­luun osal­lis­tu­neet autot ovat sään­tö­jen mää­rää­mä­nä myyn­ti­vel­voit­teen alai­si­na. Osto­tar­jousoi­keu­den omaa kil­pai­li­ja­li­sens­sin sekä laji­tut­kin­non suo­rit­ta­nut hen­ki­lö. Osto­tar­jous­me­net­te­lys­sä tar­jouk­sen teki­jä jät­tää omil­la tie­doil­laan ole­van osto­tar­jous­kui­tin kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le halua­mas­taan autos­ta. Autol­la aja­nut kul­jet­ta­ja voi teh­dä autos­taan suo­ja­tar­jouk­sia. Mikä­li tar­jouk­sia on jätet­ty samas­ta autos­ta useam­pia, suo­ri­te­taan arvonta.

Jok­kik­seen mukaan­pää­sy on help­poa, har­ras­ta­mi­sen voi aloit­taa jo sinä vuon­na kun täyt­tää 15 vuot­ta. Lajin yksi hie­nois­ta puo­lis­ta on se, että samal­la autol­la voi har­ras­taa per­heen useam­pi hen­ki­lö, esi­mer­kik­si ylei­sen, nais­ten ja nuor­ten, senio­rei­den ajaes­sa omis­sa luokissaan.

Kil­pai­lua­ree­nat ovat pää­osin sora­poh­jai­sia ral­lic­ross- ja moot­to­ri­ra­to­ja. Muu­ta­mia kil­pai­lu­ja aje­taan koko­naan asfal­til­la, kuten har­ras­ta­jien pii­ris­sä suur­suo­sio­ta naut­ti­va Vete­lin Kemo­ras­sa ajet­ta­va Asfalt­ti­kunk­ku-kil­pai­lu. Lajin Suo­men­mes­ta­ruu­des­ta aje­taan hen­ki­lö­koh­tai­si­na kil­pai­lui­na sekä pit­kän perin­teen omaa­vas­ta JM-SM Lii­ga joukkuekilpailuna.

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jois­sa on aktii­vis­ta joka­mies­toi­min­taa. Seu­ras­ta löy­tyy niin kul­jet­ta­jia, kil­pai­lun­jär­jes­tä­jiä sekä tek­niik­ka­li­sens­sien omaa­via henkilöitä.

 

Yksi Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­joi­ta edus­ta­va har­ras­ta­ja­po­ruk­ka on Nur­mi­jär­vel­tä kotoi­sin ole­va Vaah­te­ra­mä­ki Motors­port, joka koos­tuu kol­mes­ta ”noin kol­me­kymp­pi­ses­tä” veljeksestä.

 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Vaah­te­ra­mä­ki Motors­por­tin Face­book ‑sivui­hin osoitteessa

https://fi-fi.facebook.com/VaahteramakiMotorsport/