Jokamiehenluokka

Jokamiehen­lu­ok­ka eli tutum­min ”jokkis” on har­rras­ta­jamäärässä mitat­tuna Suomen suurin autourheilu­la­ji. Jokkis on edulli­nen har­raste­muo­to jon­ka vapaat tekniset sään­nöt mah­dol­lis­ta­vat laa­jat mah­dol­lisu­udet käyt­tää luovu­ut­ta auton rak­en­tamises­sa.

Lajin yksi kan­tavista ajatuk­sista on, että kaik­ki kil­pailu­un osal­lis­tuneet autot ovat sään­tö­jen määräämänä myyn­tivelvoit­teen alaisi­na. Osto­tar­jousoikeu­den omaa kil­pail­i­jalisenssin sekä laji­tutkin­non suorit­tanut henkilö. Osto­tar­jous­menet­telyssä tar­jouk­sen tek­i­jä jät­tää omil­la tiedoil­laan ole­van osto­tar­jouskuitin kil­pailun jär­jestäjälle halu­a­mas­taan autos­ta. Autol­la ajanut kul­jet­ta­ja voi tehdä autostaan suo­jatar­jouk­sia. Mikäli tar­jouk­sia on jätet­ty samas­ta autos­ta use­ampia, suorite­taan arvon­ta.

Jokkik­seen mukaan­pääsy on help­poa, har­ras­tamisen voi aloit­taa jo sinä vuon­na kun täyt­tää 15 vuot­ta. Lajin yksi hienoista puolista on se, että samal­la autol­la voi har­ras­taa per­heen use­ampi henkilö, esimerkik­si yleisen, nais­ten ja nuorten, senior­ei­den ajaes­sa omis­sa luokissaan.

Kil­pailu­a­reenat ovat pääosin sorapo­h­jaisia ral­li­cross- ja moot­tori­ra­to­ja. Muu­tamia kil­pailu­ja aje­taan kokon­aan asfaltil­la, kuten har­ras­ta­jien piiris­sä suur­su­o­sio­ta naut­ti­va Vetelin Kemoras­sa ajet­ta­va Asfalt­tikunkku-kil­pailu. Lajin Suomen­mes­taru­ud­es­ta aje­taan henkilöko­htaisi­na kil­pailuina sekä pitkän per­in­teen omaavas­ta JM-SM Liiga joukkuek­il­pailu­na.

Hyvinkään Urheilu­au­toil­i­jois­sa on akti­ivista jokamiestoim­intaa. Seuras­ta löy­tyy niin kul­jet­ta­jia, kil­pailun­jär­jestäjiä sekä tekni­ikkalisenssien omaavia henkilöitä.

 

Yksi Hyvinkään Urheilu­au­toil­i­joi­ta edus­ta­va har­ras­ta­japoruk­ka on Nur­mi­järveltä kotoisin ole­va Vaahter­amä­ki Motor­sport, joka koos­t­uu kolmes­ta ”noin kolmekymp­pis­es­tä” vel­jek­ses­tä.

 

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Vaahter­amä­ki Motor­sportin Face­book ‑sivui­hin osoit­teessa

https://fi-fi.facebook.com/VaahteramakiMotorsport/