HyUA kartingkuljettajat

 

#11 Taffe Niskanen

Cadet

Taf­fe on 6‑vuotias HyUA:n nuo­rin aktii­vi­nen kar­ting­har­ras­ta­ja. Kesäl­lä 2019 Taf­fe­kin pää­see ensim­mäi­siin kisoi­hin Cadet luo­kas­sa. Lisäk­si Taf­fe pelaa Fort­ni­tea ja Poke­mon go:ta.

#33 Rasmus Helli

OKj, X30 junior

Ras­mus on 12-vuo­tias, nel­jä kesää kar­tin­gia har­ras­ta­nut nuo­ri kuljettaja.

Kesäl­lä ‑19 Ras­mus ajoi SJM-sar­jas­sa nelo­sek­si Mini 60-luo­kas­sa. Lisäk­si Ras­mus voit­ti Porin kevät­pä­räyk­sen, Ete­lä-Cupin mak­si­mi­pis­tein, alue 8 alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lun ja Mes­ta­rei­den kilpailun.

#55 Rasmus Lindberg

Cadet

7 vuo­tias HyUA kar­ting kuljettaja.

Kar­ting- har­ras­tuk­sen Ras­mus aloit­ti jo kol­me vuotiaana.

Vii­me vuon­na pää­si kokei­le­maan ensim­mäis­tä kil­pai­lua Cadett luo­kas­sa. 2018 har­jo­tel­laan ja osal­lis­tu­taan lähi­au­leen kiso­hin, saa­daan lisää koke­mus­ta ja pide­tään hauskaa!

#155 Niko Kinnunen

Mini 60

Niko on 9‑vuotias, kotoi­sin Mänt­sä­läs­tä ja on har­ras­ta­nut kar­tin­gia 4‑vuotiaasta asti.

Aluk­si ajel­tiin Buf­fol­la ja nyky­ään Mini60-luo­kan autolla.

Ensim­mäi­set kisat Niko ajoi vuon­na 2018 ja intoa riit­tää var­mas­ti tule­vil­le­kin kausille.

#144 Noora Kinnunen

Raket 95

Noo­ra on 11-vuo­tias Mänt­sä­lä­läi­nen kar­ting kuljettaja.

Kar­ting har­ras­tuk­sen Noo­ra aloit­ti 5‑vuotiaana.

Auto­na tänä vuon­na Noo­ral­la on Raket95

#16 Eetu Roihas

Mini 60

Eetu on 12-vuo­tias HyUA:n kul­jet­ta­ja Läy­liäi­sis­tä. Kar­tin­gia Eetu on har­ras­ta­nut 3 kesää. Ensim­mäi­nen kesä vain har­ras­tet­tiin, toi­se­na kesä­nä muu­ta­mia kiso­ja ja muu­ta­ma palkintosija.

Vuon­na 2018 osal­lis­tut­tiin Kar­tinglii­ton mes­ta­ruus­sar­jaan luo­kas­sa mini 60 junior, jos­ta tulok­se­na sar­jan mestaruus. 

Kei­mo­lacu­pin kuu­des­ta sijas­ta ajet­tiin kol­me, jos­ta sijoi­tus 7/15.

Vuon­na 2019 aje­taan SJM-sar­ja sekä Ete­lä-Suo­mi cup:ia auto­na mini 60.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

This mes­sa­ge is only visible to admins:
Problem displaying Face­book posts. Bac­kup cac­he in use.

Error: (#10) To use “Page Public Con­tent Access”, your use of this end­point must be reviewed and appro­ved by Face­book.
Solu­tion: See here for how to sol­ve this error.

Ettei vain aika kävi­si pit­käk­si niin ensi vii­kon­lop­pu­na pääs­tään pit­käs­tä aikaa aja­maa lui­sus­sa kil­paa!
Hyvn­kääl­lä jär­jes­tet­tä­vä RX Chal­len­ge 2020 aje­taan ikä­vä kyl­lä val­lit­se­vien olo­suh­tei­den vuok­si tyh­jil­le kat­so­moil­le.
85 cc luok­kaan on ilmot­tau­tu­nut tähän men­nes­sä 15 kus­kia, eli hyvät kapi­nat tie­dos­sa.
See MoreSee Less

Ettei vain aika kävisi pitkäksi niin ensi viikonloppuna päästään pitkästä aikaa ajamaa luisussa kilpaa!
Hyvnkäällä järjestettävä RX Challenge 2020 ajetaan ikävä kyllä vallitsevien olosuhteiden vuoksi tyhjille katsomoille.
85 cc luokkaan on ilmottautunut tähän mennessä 15 kuskia, eli hyvät kapinat tiedossa.

Com­ment on Facebook

Minä kyl­lä vähän ihmet­te­len mik­si tyh­jil­le kat­so­moil­le? Kou­vo­las­sa oli vii­kon­lop­pu­na ral­li­ki­sa ja kyl­lä siel­lä oli väkeä kat­so­mos­sa! Vie­lä: ulko­na ollaan, ja muu­toin­kin kat­so­jia yleen­sä mel­ko vähän, ne muu­ta­mat haluk­kaat mah­tui­si­vat kyl­lä rait­tii­seen ilmaan.

Alkue­rän mon­suu­ni­sa­de See MoreSee Less

Com­ment on Facebook

Tämä oli kar­see­ta kat­sot­ta­vaa, koko erä satoi kaa­ta­mal­la! Mä olin kat­so­mos­sa (lähes) hys­tee­ri­nen… Kym­men­kun­ta autoa jäi mat­kal­le, yksi rik­kou­tu­nut käsi 🙁

Minien läh­tö­su­ma See MoreSee Less

7 months ago 

Team Taffe Racing

AKK ALUEMESTARUUS ALUE 8 30.8.2020 LENTOLA CADET 3🏆 See MoreSee Less

AKK ALUEMESTARUUS ALUE 8 30.8.2020 LENTOLA CADET 3🏆

Com­ment on Facebook

Onnit­te­lut

7 months ago 

Team Taffe Racing

HHK Len­to­la 29.8.2020🏁🏎 See MoreSee Less

HHK Lentola 29.8.2020🏁🏎

8 months ago 

Team Taffe Racing

Hereillä!😳Raketcup Ulvi­la päivä2, cadet­te­jen warm up käyn­nis­sä👌 See MoreSee Less

Hereillä!😳Raketcup Ulvila päivä2, cadettejen warm up käynnissä👌

Video­ta eili­sel­tä. See MoreSee Less

Pää­tim­me lopet­taa kisaa­mi­sen täl­tä kesäl­tä jo ennen kuin se oikeas­taan edes alkoi. Ison auton ajo­tek­nii­kan eri­lai­suus ja koro­nan aiheut­ta­ma tree­ni­va­je kevääl­lä eivät sopi­neet yhteen ja tulok­set oli­vat alku­ke­sän kisois­sa vai­su­ja. Niin­pä teim­me radi­kaa­lin pää­tök­sen kes­kit­tyä vain tree­naa­mi­seen ja ajo­tyy­lin muut­ta­mi­seen lop­pu­ke­sän ja syk­syn aika­na.

Nyt ollaan sit­ten men­ty Vih­din uudel­la asfal­til­la vim­ma­tus­ti ympy­rää samal­la kun muut OKj:t tree­naa­vat muu­ta­man kym­me­nen kilo­met­rin pääs­sä Van­taal­la tule­vaan SM-kau­den avauk­seen. Tse­mit kai­kil­le kisoi­hin!
See MoreSee Less

Päätimme lopettaa kisaamisen tältä kesältä jo ennen kuin se oikeastaan edes alkoi. Ison auton ajotekniikan erilaisuus ja koronan aiheuttama treenivaje keväällä eivät sopineet yhteen ja tulokset olivat alkukesän kisoissa vaisuja. Niinpä teimme radikaalin päätöksen keskittyä vain treenaamiseen ja ajotyylin muuttamiseen loppukesän ja syksyn aikana.
Nyt ollaan sitten menty Vihdin uudella asfaltilla vimmatusti ympyrää samalla kun muut OKj:t treenaavat muutaman kymmenen kilometrin päässä Vantaalla tulevaan SM-kauden avaukseen. Tsemit kaikille kisoihin!

Com­ment on Facebook

Kii­tos, tsemp­pe­jä tar­vi­taan 😉. Tul­kaa­han käy­mään radalla.

8 months ago 

Rasmus Helli Karting

See MoreSee Less