Crosskart

Suomes­sa kisa­taan Crosskarteil­la use­assa luokas­sa

Luokissa Mini, 85 ja 125 run­gon tulee nou­dat­taa AKK:n teknisiä määräyk­siä. Valmi­ita runk­o­ja ja raken­nus­sar­jo­ja on saatavis­sa usei­ta eri merkke­jä.

Crosskart Mini

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää min­imis­sään 6 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pailemisen, luokas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­pu­un kun täyt­tää 11 vuot­ta. Moot­tor­eina ovat Raket 120 kart­ing­moot­tori tai enin­tään 270 cc neli­tah­ti­moot­tori vapaakytkimel­lä. Moot­to­ria ei saa virit­tää ja Crosskartin maksinopeus on 60 km/h. Luok­ka on näytös­lu­ok­ka kil­pailuis­sa.

Crosskart 85

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää min­imis­sään 9 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pailemisen, luokas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­pu­un kun täyt­tää 13 vuot­ta. Moot­tor­eina ovat 85 cc motocrosspyörän moot­torit, merk­ki on vapaa mut­ta moot­tori tulee olla vakio. Crosskart 85 maksinopeus on 80 km/h. Luokas­sa aje­taan kansal­lis­es­ta CUP-mes­taru­ud­es­ta.

Crosskart 125

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää min­imis­sään 12 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pailemisen, luokas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­pu­un kun täyt­tää 16 vuot­ta. Moot­tor­eina käytetään 125 cc motocrosspyörän moot­tor­e­i­ta ja kart­ing moot­tor­e­i­ta, merk­ki ja vir­i­tysaste ovat vapai­ta. Kaa­sut­ti­men enim­mäiskoko on 39 mm.

Luokas­sa aje­taan kansal­lisia kil­pailu­ja sekä Suomen mes­taru­ud­es­ta Fin­RX-kesäsar­jan yhtey­dessä.

Xtrem Junior

Xtrem-luok­ka junior­eille iältään 12–16 vuo­ti­aille (sinä vuon­na kun täyt­tää 12-vuot­ta). Luokas­sa lähtöko­htana NEZ Xtremen tekniset sään­nöt. Tur­vavarus­teet Xtrem-luokan mukaises­ti. Eroavaisu­udet nor­maali­in Xtrem-crosskart­ti­in: Moot­tori 600cc, moot­to­ria rajoite­taan kier­roslu­vun rajoit­timel­la (9000 rpm). Iskun­vai­men­timet vain yksisäätöiset. Renkaat kuten 125 luokas­sa. Näytös­lu­ok­ka kaudel­la 2019.

Xtrem

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää min­imis­sään 16 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pailemisen. Moot­torit neli­tahtisia ja neljä sylin­ter­isiä 600cc tai 750cc moot­toripyörän moot­tor­e­i­ta, Xtrem run­got ovat NEZ Xtrem määräys­ten mukaiset. Suomes­sa kil­pail­laan talvel­la Fin­RX ‑sprint tyyp­pisessä talvis­ar­jas­sa ja Xtrem Fin­RX ‑kesäsar­jas­sa ral­li­cross tyyp­pisessä sar­jas­sa joka on myös lajin Suomen­mes­taru­us­sar­ja Xtrem luokas­sa.

Kaikissa edel­lä maini­tuis­sa luokissa kil­pail­laan myös NEZ-sar­jas­sa, jos­sa kil­pailu­ja jär­jestetään Pohjo­is­mais­sa ja Bal­ti­as­sa.

http://www.fia-nez.eu/