Autosuunnistus

Auto­suun­nis­tus, jon­ka van­ha kan­sa tun­tee nimel­lä ST-ajot on haas­teel­li­nen autour­hei­lu­la­ji, jota voi har­ras­taa myös sivii­li­au­tol­la ja ajo­kor­tit­to­man kart­tu­rin kanssa.

Hyvin­kääl­lä ja lähi­seu­duil­la jär­jes­te­tään kesäi­sin 6 – 8 har­joi­tus­kil­pai­lua, joi­hin on help­po osal­lis­tua – eikä mak­sa kuin muu­ta­man kym­pin osal­lis­tu­mis­mak­sun, toki omat polt­toai­neet ja oma auto pitää olla. Aloit­te­li­jat kou­lu­te­taan pai­kan pääl­lä, joten kan­nat­taa kokeil­la! auto­suun­ni­tus sivuil­ta löy­tyy hark­ka­rei­den kil­pai­lu­päi­vät ja paikkakunnat.

Auto­suun­nis­tus ete­nee har­joit­te­li­ja­luo­kis­ta SM tason kil­pai­li­joi­hin. Eli aloi­te­taan hel­poim­mas­ta ja kun tie­dot ja tai­dot kart­tuu, nous­taan vaa­ti­vam­paan luok­kaan ja lopul­ta pääs­tään hui­pul­le, jos­sa ei sit­ten enää kyl­lä pys­ty aja­maan siviiliautolla.

Kil­pai­lun tar­koi­tus on ajaa kart­taan mer­kit­tyä mus­taa vii­vaa pit­kin mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti. Vii­van var­rel­le maas­toon on lai­tet­tu kylt­te­jä, jot­ka on tar­koi­tus löy­tää ja mer­ki­tä kil­pai­lu­kort­tiin. Kil­pai­luun anne­taan myös ajo­mää­räys, joka ker­too min­kä ajan sisäl­lä ko. vii­va pitäi­si suo­rit­taa pis­tees­tä 1 pis­teel­le 2 jne… kisan lop­puun saakka.

Jos ja kun ei onnis­tu seu­raa­maan vii­vaa (ei löy­dä maas­to­kylt­te­jä) tai nou­dat­ta­maan annet­tua aikaa, tulee vir­he­pis­tei­tä – ja voin vakuut­taa, että todel­la har­voin kukaan pää­see ilman vir­he­pis­tei­tä. Mut­ta lajin tar­koi­tus on, että vähi­ten vir­he­pis­tei­tä kerän­nyt voittaa.

Tätä lajia on kokeil­ta­va – ei vain yhden ker­ran, vaan useam­min, jol­loin pää­set kiin­ni lajin hie­nou­teen. Upe­aa on ollut kat­sel­la myös nuo­ria alta 15 vuo­tiai­ta, kuin­ka hyvin he oppi­vat kart­to­jen salat!

Muu­ta­ma video ylem­mil­tä luo­kil­ta. Näkyy ja kuu­luu miten ajel­laan. Hark­ka­ri­kar­tat ja vauh­dit huo­mat­ta­vas­ti rau­hal­li­sem­pia, mut­ta tän­ne tähdätään!

Ritolan sinne tänne ajot 6.10.2018 Pohjanmaalaista maisemaa
Autopirtti Ajo NEZ 5.10.2018, kansainvälisestikin ajellaan tällä kertaa Suomessa
Pohjoismaalaista vauhtia, Tanskalaisten kyydissä Ruotsissa, jossa vauhdit on lähes ralliautoilun tasoa