Autosuunistus

Auto­su­un­nis­tus, jon­ka van­ha kansa tun­tee nimel­lä ST-ajot on haas­teelli­nen autourheilu­la­ji, jota voi har­ras­taa myös sivi­il­i­au­tol­la ja ajoko­r­tit­toman kart­turin kanssa.

Hyvinkääl­lä ja lähiseuduil­la jär­jestetään kesäisin 6 – 8 har­joi­tuskil­pailua, joi­hin on help­po osal­lis­tua – eikä mak­sa kuin muu­ta­man kympin osal­lis­tu­mis­mak­sun, toki omat polt­toaineet ja oma auto pitää olla. Aloit­teli­jat koulute­taan paikan pääl­lä, joten kan­nat­taa kokeil­la! auto­su­un­ni­tus sivuil­ta löy­tyy harkkarei­den kil­pailupäivät ja paikkakun­nat.

Auto­su­un­nis­tus ete­nee har­joit­teli­jalu­ok­ista SM tason kil­pail­i­joi­hin. Eli aloite­taan helpoim­mas­ta ja kun tiedot ja taidot kart­tuu, nous­taan vaa­ti­vam­paan luokkaan ja lop­ul­ta päästään huip­ulle, jos­sa ei sit­ten enää kyl­lä pysty aja­maan sivi­il­i­au­tol­la.

Kil­pailun tarkoi­tus on ajaa kart­taan merkit­tyä mus­taa viivaa pitkin mah­dol­lisim­man tarkasti. Viivan var­relle maas­toon on laitet­tu kylt­te­jä, jot­ka on tarkoi­tus löytää ja merk­itä kil­pailuko­rt­ti­in. Kil­pailu­un annetaan myös ajomääräys, joka ker­too minkä ajan sisäl­lä ko. vii­va pitäisi suorit­taa pis­teestä 1 pis­teelle 2 jne… kisan lop­pu­un saak­ka.

Jos ja kun ei onnis­tu seu­raa­maan viivaa (ei löy­dä maas­tokylt­te­jä) tai nou­dat­ta­maan annet­tua aikaa, tulee virhep­is­teitä – ja voin vaku­ut­taa, että todel­la har­voin kukaan pääsee ilman virhep­is­teitä. Mut­ta lajin tarkoi­tus on, että vähiten virhep­is­teitä kerän­nyt voit­taa.

Tätä lajia on kokeil­ta­va – ei vain yhden ker­ran, vaan use­am­min, jol­loin pääset kiin­ni lajin hienouteen. Upeaa on ollut kat­sel­la myös nuo­ria alta 15 vuo­ti­ai­ta, kuin­ka hyvin he oppi­vat kart­to­jen salat!

Muu­ta­ma video ylem­miltä luok­il­ta. Näkyy ja kuu­luu miten ajel­laan. Harkkarikar­tat ja vauhdit huo­mat­tavasti rauhal­lisem­pia, mut­ta tänne tähdätään!

Ritolan sinne tänne ajot 6.10.2018 Pohjanmaalaista maisemaa

Autopirtti Ajo NEZ 5.10.2018, Kansainvälisestikkin ajellaan tällä kertaa Suomessa

Pohjoismaalaista vauhtia, Tanskalaisten kyydissä Ruotsissa, jossa vauhdit on lähes ralliautoilun tasoa