Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat Ry                              TIEDOTE  28.7.2020

Hyvät seu­ran jäse­net ja muut Ral­lic­ross radan käyt­tä­jät.

  • Rata toi­mii varaus­ten perus­teel­la.

 Rata on avoin­na:

Tiis­tai­sin klo 17–20 nuo­ril­le kul­jet­ta­jil­le

Kes­ki­viik­koi­sin  klo 17–20, Lau­an­tai­sin ja Sun­nun­tai­sin kai­kil­le kul­jet­ta­jil­le klo 12–18

(tar­kis­ta kalen­te­ris­ta mad. poik­keuk­set, https://hyua.fi/kalenteri/kategoria/rallicross/

Varaa ajoai­ka­si etu­kä­teen soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä.

Mikä­li har­joi­tus­päi­vää edel­tä­vä­nä päi­vä­nä ei ole enna­koil­moit­tau­tu­nei­ta rataa ei pide­tä auki!

Riik­ka Kor­ho­nen 0400–986379

Nuut­ti Kor­ho­nen 040–4687765

Heli Lah­ti-Salo­ran­ta 040–5932297

Ilmoi­ta varaus­ta teh­des­sä­si päi­vä, yhteys­tie­dot, puhe­lin­nu­me­ro ja mah­dol­li­nen spos­ti sekä edus­ta­ma­si seu­ra. Varauk­set ovat sito­via. Teks­ti­vies­til­lä teh­dyt varauk­set kui­ta­taan.

Tutus­tu radan­käyt­tö sopi­muk­sen etu­kä­teen — Radan­käyt­tö­so­pi­mus 2020)

  • Sitou­dum­me kaik­ki nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja voi­mas­sa ole­via ohjei­ta kos­kien koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä.
  • Vari­kol­la tulee pitää vii­den met­rin etäi­syys telttojen/huoltopisteiden välil­lä. Toi­mim­me väl­jäl­lä ulkoa­lu­eel­la, jol­loin lähi­kon­tak­tit on help­po vält­tää.
  • Toi­mim­me vain omil­la väli­neil­lä ja varus­teil­la.
  • Kah­vio toi­mii luu­kus­ta, sisä­ti­lat eivät ole käy­tös­sä.
  • Jos oirei­let tai tie­dät altis­tu­nee­si koro­na-viruk­sel­le, et saa tul­la rata-alu­eel­le.

 

Rata­mak­sut:

Nuor­te­nil­ta tiis­tai 5e

Hyvin­kään UA:n jäse­net: 35e

(Varau­du esit­tä­mään kuit­ti mak­se­tus­ta jäsen­mak­sus­ta)

Ei Hyvin­kään UA:n jäse­net: 50e

Mak­sut voi mie­lel­lään mak­su­kor­teil­la. Kausi­kort­te­ja ei myy­dä, kos­ka emme voi taa­ta rato­jen pysy­vää aukio­loa.

Seu­raam­me koko ajan viran­omais­ten mää­räyk­siä ja tar­vit­taes­sa muu­tam­me ohjeis­tus­ta.

Toi­mi­taan yhdes­sä jär­ke­väs­ti ja ohjei­siin sitou­tuen, niin saam­me jat­kos­sa­kin har­joi­tel­la Hyvin­kään radal­la näi­nä poik­keuk­sel­li­si­na aikoi­na. Hoi­de­taan kom­mu­ni­koin­ti puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai some-alus­toil­la. Pide­tään tur­val­li­suus ja hyvin­voin­ti ykkös­asia­na, kil­van­ajo tulee vas­ta sen jäl­keen. Oikein hyvää har­joi­tus­kaut­ta ja tur­val­li­sia tes­ti­ki­lo­met­re­jä!

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat Ry