HyUA:n hal­li­tus päät­ti ava­ta Hyvin­kään kar­tin­gra­dan tors­tai­na 14.5.2020 alkaen seu­raa­vin rajoi­tuk­sin:

  • Kil­pai­lu­toi­min­ta on täl­lä het­kel­lä kiel­let­ty.
  • Rata toi­mii varaus­ten perus­teel­la. Koko rata-alu­eel­la saa olla mak­si­mis­saan 30 hen­ki­löä, rata­val­vo­jat ja auton huol­ta­jat mukaan lukien. Mak­si­mi ryh­mä­ko­ko esim. läh­tö­alu­eel­la on 10 hen­ki­löä
  • Varaa oma ajoai­ka­si etu­kä­teen:

Kar­ting: Pek­ka Nis­ka­nen 044 976 9528
Motot: Ant­ti Soi­tia­la 044 551 8306

Motoil­le ajo­vuo­ro­ja on varat­ta­vis­sa maa­nan­tail­le, tors­tail­le ja lau­an­tail­le.
Kar­teil­le ajo­vuo­ro­ja on varat­ta­vis­sa tiis­tail­le, kes­ki­vii­kol­le, per­jan­tail­le, lau­an­tail­le ja sun­nun­tail­le. Varauk­set ovat sito­via!
Rato­jen tar­kem­mat aukio­loa­jat löy­ty­vät Hyvin­kään UA:n net­ti­si­vuil­ta ”Rata­ka­len­te­ri Kar­ting”-koh­das­ta,

  • Sitou­dum­me kaik­ki nou­dat­ta­maan eri­tyis­tä varo­vai­suut­ta ja voi­mas­sa ole­via ohjei­ta kos­kien koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä.
  • Vari­kol­la tulee pitää vii­den met­rin etäi­syys telttojen/huoltopisteiden välil­lä. Toi­mim­me väl­jäl­lä ulkoa­lu­eel­la, jol­loin lähi­kon­tak­tit on help­po vält­tää.
  • Toi­mim­me vain omil­la väli­neil­lä ja varus­teil­la.
  • Varau­du omil­la eväil­lä, kos­ka huol­to­ra­ken­nus on vali­tet­ta­vas­ti tois­tai­sek­si kiin­ni.
  • Väl­te­tään yli­mää­räi­sen ajan viet­tä­mis­tä rata-alu­eel­la. Kun saa­vut har­joit­te­le­maan, tee har­joi­tuk­se­si, pois­tu sen loput­tua ilman vii­vyt­te­lyä alu­eel­ta ja ilmoi­ta läh­tö­si rata­val­vo­jal­le.
  • Jos oirei­let tai tie­dät altis­tu­nee­si koro­na-viruk­sel­le, et saa tul­la rata-alu­eel­le.

Rata­mak­sut:
Hyvin­kään UA:n jäse­net: Aikui­set 20 €, alle 15v 10 €
(Varau­du esit­tä­mään kuit­ti mak­se­tus­ta jäsen­mak­sus­ta)
Ei Hyvin­kään UA:n jäse­net: Aikui­set 25 €, alle 15v 15 €

Mak­sut voi tois­tai­sek­si suo­rit­taa vain mak­su­kor­teil­la. Kausi­kort­te­ja ei myy­dä, kos­ka emme voi taa­ta rato­jen pysy­vää aukio­loa.

Seu­raam­me koko ajan viran­omais­ten mää­räyk­siä ja tar­vit­taes­sa muu­tam­me ohjeis­tus­ta. Toi­mi­taan yhdes­sä jär­ke­väs­ti ja ohjei­siin sitou­tuen, niin saam­me jat­kos­sa­kin har­joi­tel­la Hyvin­kään kar­tin­gra­dal­la näi­nä poik­keuk­sel­li­se­na aikoi­na. Hoi­de­taan kom­mu­ni­koin­ti puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai some-alus­toil­la. Pide­tään tur­val­li­suus ja hyvin­voin­ti ykkös­asia­na, kil­van­ajo tulee vas­ta sen jäl­keen. Oikein hyvää har­joi­tus­kaut­ta ja tur­val­li­sia tes­ti­ki­lo­met­re­jä!

 

Parem­paa lop­pu­vuot­ta toi­vot­taen,
Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat Ry